Hjem / Innsikt / Økonomiske hjelpetiltak for å støtte næringslivet og redde arbeidsplasser

Økonomiske hjelpetiltak for å støtte næringslivet og redde arbeidsplasser

Innføringen av nye og forsterkede smitteverntiltak for å begrense smittespredning i samfunnet har alvorlige konsekvenser for mange virksomheter, særlig innen serveringsbransjen. For å hindre nedleggelser av virksomheter, permitteringer og oppsigelser har regjeringen derfor kommet med en rekke økonomiske støttetiltak den siste tiden. Vi gir dere her en oversikt.
green-chameleon-s9CC2SKySJM-unsplash

Som en direkte følge av gjeninnføring av omfattende smitteverntiltak har regjeringen også sett nødvendigheten av å innføre økonomiske støttetiltak for å lette sitasjonen både for virksomheter og ansatte som rammes av smitteverntiltakene. Vi har tidligere informert om noen av tiltakene etter hvert som de har blitt kjent. Noen av tiltakene gjeninnføres, om enn i en litt annen drakt, noen tiltak videreføres i en begrenset periode, og noen er nye.

Virksomheter

Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges ut 2021, dog med enkelte justeringer i forhold til tidligere. Kravet til omsetningsfall reduseres fra 40 til 30 prosent i perioden november – desember. Virksomheter som har et tap på mer enn 30 prosent vil kunne få dekket inntil 85 prosent av faste utgifter og inntil 100 prosent av tapt varelager, typisk mat/drikke som må kastes. Samtidig blir maksimalt samlet utbetalt tilskudd til bedrift/konsern i perioden mars 2021 og ut ordningens levetid hevet til 120 millioner kroner, gjeldende fra november 2021. Samtidig blir støttebeløp per bedrift/konsern redusert fra 20 til 15 millioner kroner for denne perioden. Det innføres en begrensning på adgangen til utbytte, og bedrifter som går med overskudd i 2021 vil måtte tilbakebetale støtte de mottar for november og desember. Detaljene i ordningen er ikke endelige klare, men hensikten er å samordne disse med reglene om lønnsstøtte, slik at samlet kompensasjonsnivå og innretning treffer best mulig.

Lånegarantiordningen for virksomheter med akutt likviditetsmangel vil bli gjeninnført. Staten vil garantere for 90 prosent av lånebeløpet i nye banklån for disse virksomhetene. Denne ordningen må godkjennes av ESA.

Arbeidsgiverperioden reduseres til fem dager ved koronarelatert sykdom, slik at Staten dekker sykepenger fra dag 6.

Lønnsstøtteordning for å holde ansatte i arbeid skal på plass. Her er imidlertid ikke detaljene klare, selv om ordningen er varslet innført i løpet av inneværende uke.

Kompensasjonsordningen for kultursektoren forlenges til 1. juli og tilføres 400 millioner kroner. Denne skal kompensere for tap knyttet til avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden. Det vil her være anledning til å kunne utbetale overskudd dersom dette benyttes til lønn i perioder uten oppdrag. Rent utbytte blir ikke tillatt.

Stimuleringsordningen i kultursektoren gjeninnføres med virkning ut mars 2022, og det er avsatt 300 millioner kroner til denne.

300 millioner kroner skal videre fordels til det eksisterendevirkemiddelapparatet, og støtten til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer som ikke omfattes av andre støtteordninger økes med 100 millioner kroner for første kvartal 2022.

600 millioner kroner tildeles til tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi, og midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren. Man vil være berettiget uavhengig av om arrangementet blir nedskalert eller avlyst. Dette beløpet vil kunne bli økt ved behov. Dekningsgraden her vil være 70 prosent.

Togselskaper og kommersielle båt- og bussruter vil kunne få kompensasjon for reduserte billettinntekter ut mars 2022.

Arbeidstakere

Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere forlenges ut februar 2022.

Ordningen med 80 prosent dagpenger for ledige og permitterte for inntekter opp til 3G (ca. 315 000 kroner) forlenges. Vanlig sats på 62,4 prosent for inntekter mellom 300 000 kroner og 600 000 kroner forlenges ut februar 2022. I dette ligger at også dagpengeperioden blir tilsvarende forlenget.

Lavtlønnede vil lettere kunne få dagpenger. Det vil være nok å ha tjent  0,75G (ca. 75 000 kroner) siste 12 måneder eller 2,25G (ca. 230 000 kroner siste 36 måneder for å kvalifisere. Dette vil gjelde ut februar 2022.

Antall dager med omsorgspenger dobles for 2022, hvilket betyr at hver familie i utgangspunktet har minst 40 dager med omsorgspenger tilgjengelig.

Det vil bli åpnet for unntak fra aktivitetskrav for kvalifiseringsprogram og sosialstønad i tilfeller der covid-19-pandemien gjør det vanskelig å gjennomføre aktivitetene.

Kravet til ledighetsgrad for å være berettiget til dagpenger reduseres igjen fra 50 til 40 prosent, med virkning ut februar 2022.

Den særskilte lærlingeordningen åpnes igjen for nye tilfeller frem til utgangen av februar 2022.

Unntak for inntektsgrensene for studenter som jobber i skole, barnehager og helsesektoren i 2022, samtidig som tiltak for å gjøre det attraktivt å være vikar i skole/barnehage for pensjonerte lærere vil vurderes innført.

Mange større og mindre tiltak innføres altså, og en del detaljer gjenstår. Vi vil holde dere oppdatert fortløpende.

Lurer du på hva dette betyr for deg eller din virksomhet, eller trenger hjelp til å tilrettelegge virksomheten ut fra situasjonen? Ta kontakt, så skal vi lose deg gjennom regelverket og tilrettelegge best mulig for akkurat deg og dere.