Hjem / Innsikt / Oppsigelse sendt per e-post akseptert av domstolen

Oppsigelse sendt per e-post akseptert av domstolen

Hovedregelen er at oppsigelse eller avskjed skal meddeles arbeidstaker personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte postadresse. Oppsigelsen skal anses for å ha funnet sted når den er "kommet fram til arbeidstaker". Dette følger av både arbeidsmiljøloven og skipsarbeidslovens regler.
Solving problems as a good team

Frostating lagmannsrett avsa 17. januar 2018 dom som gjaldt oppsigelse av en sjømann per telefon og ved e-post senere samme dag, 1. september 2016. Årsaken til oppsigelsen var manglende oppdrag.  Rekommandert brev ble først sendt på et langt senere tidspunkt, og kom frem til arbeidstaker 26. oktober 2016.

Det rettslige spørsmålet var når oppsigelsen var å anse som “kommet frem til arbeidstaker”, og dermed ansett som meddelt, blant annet slik at oppsigelsestiden begynte å løpe.

Arbeidstaker mente oppsigelsen først var å anse som meddelt da den rekommanderte sendingen kom frem til ham, og støttet seg til den klare ordlyden i skipsarbeidsloven. Om hvorvidt elektronisk meddelelse skulle tillates mente arbeidstaker måtte være en lovgiveroppgave, og ikke opp til domstolen å ta stilling til.

Lagmannsretten vurderte det totale rettskildebildet, og kunne ikke finne at eksisterte noe forbud mot alternativ meddelelse.

Frostating lagmannsrett mente arbeidsgiver ved telefon og etterfølgende e-post hadde meddelt oppsigelsen på en tilfredsstillende, alternativ måte til personlig overlevering eller rekommandert brev.

Det ble blant annet vektlagt at arbeidsgiver hadde en legitim interesse i å meddele per e-post, da arbeidstaker befant seg i Spania og omgående skulle på turnusarbeid i Brasil. Partene anvendte for øvrig e-post i den løpende kommunikasjonen, og det vedlagte oppsigelsesbrevet i e-posten oppfylte lovens samtlige formkrav. Oppsigelsen måtte da anses å være “kommet frem til arbeidstaker” ved e-posten av 1. september 2016.

Det må presiseres at retten uttalte at det ikke var rettens oppgave å ta stilling til om arbeidsgivere generelt kan nøye seg med å sende oppsigelse per e-post.

Likevel legger dommen klare føringer på at det unntaksvis kan være tilstrekkelig å sende e-post med vedlagt oppsigelsesbrev, som selvsagt må oppfylle lovens formkrav. Dette må særlig gjelde i tilfeller hvor det ikke er praktisk mulig å nå arbeidstaker personlig eller ved rekommandert sending, og arbeidsgiver for øvrig har en saklig grunn til å benytte alternativ meddelelse.

Oppsigelse eller avskjed ved personlig overrekkelse eller rekommandert brev er fremdeles det klare utgangspunktet både av arbeidstakere som omfattes av arbeidsmiljøloven og skipsarbeidsloven.

Dommen er rettskraftig.