Hjem / Innsikt / Rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen om anskaffelsesregelverkets geografiske virkeområde

Rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen om anskaffelsesregelverkets geografiske virkeområde

Etter anmodning fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser ("KOFA") avsa EFTA-domstolen den 16. juli 2020 en rådgivende uttalelse i sak E-8/19 som trekker opp grensene for anskaffelsesregelverkets geografiske virkeområde. Uttalelsen er særlig relevant for oppdragsgivere med tilhørighet i EØS-området som gjennomfører anskaffelser utenfor EØS-området. Dette er første gang KOFA har bedt EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse, noe EFTA-domstolen bekreftet at KOFA hadde anledning til.
I AM The law

Tvistetemaet i KOFA-saken var om en anskaffelse gjennomført av Den norske ambassade i Luanda utgjorde en ulovlig direkte anskaffelse som følge av manglende kunngjøring i kunngjøringsdatabasen TED. Avgjørende for dette spørsmålet var om anskaffelsesregelverket kom til anvendelse for anskaffelsen.

EFTA-domstolen fastslo at vurderingstemaet for om en anskaffelse omfattes av anskaffelsesregelverket er om anskaffelsen har “tilstrekkelig nær tilknytning til EØS”. Videre uttalte domstolen at en slik tilknytning i prinsippet alltid foreligger når anskaffelsen har “direkte virkning på hvordan det indre markedet i EØS fungerer”. EFTA-domstolen presiserte også at en rekke faktorer, enten alene eller i kombinasjon, kan tilsi at anskaffelsen har “tilstrekkelig nær tilknytning til EØS”:

  • Språket i anbudsinnbydelsen
  • Språkkrav
  • Lovgivningen som får anvendelse på tildelingsprosessen
  • Lovgivningen som får anvendelse på den tildelte kontrakt
  • Beliggenheten til den kompetente klageinstans eller til domstoler med eksklusiv jurisdiksjon
  • Nasjonale registreringskrav
  • Publiseringen av konkurransekunngjøringen i EØS-området
  • Hvorvidt anbudskonkurransen er ment å engasjere markedsdeltakere etablert i EØS-området

Avslutningsvis påpekte domstolen at anskaffelser foretatt utenfor EØS-området, uten noen som helst tilknytning til EØS, motsetningsvis ikke omfattes av anskaffelsesregelverket.

Avgjørelsen kan leses i sin helhet her.