Hjem / Innsikt / Raudfjell Vind AS og Tromsø Vind AS frifunnet i Nord-Troms tingrett

Raudfjell Vind AS og Tromsø Vind AS frifunnet i Nord-Troms tingrett

Raudfjell Vind AS og Tromsø Vind AS ble høsten 2018 saksøkt av tre av grunneierne i området der Raudfjell vindkraftverk og Kvitfjell vindkraftverk er under oppføring.
Wind Turbine in the forest at sunset aerial view drone shot - Energy Production with clean and Renewable Energy

Grunneierne hevdet rett til å heve grunneieravtalene de hadde inngått i 2015 som følge av det grunneierne mente var vesentlig mislighold av grunneieravtalen. Som kompensasjon for uberettiget bruk og uberettiget uttak av masse ble det fremsatt krav om kompensasjon på nærmere 300 millioner kroner.

Den manglende betalingen skyldtes i hovedsak at grensene mellom eiendommene i prosjektområdet ikke var endelig fastsatt og videre at veitraséen ikke var ferdig prosjektert. Det var derfor ikke klart hvor mye hver av grunneierne skulle få utbetalt på tidspunktet grunneieravtalen fastsatte at utbetaling skulle skje.

Hovedforhandling i saken ble gjennomført i Nord-Tromsø tingrett 21.-23. august. Dom i saken ble avsagt 24. oktober og de saksøkte Raudfjell Vind AS og Tromsø Vind AS ble frifunnet. Retten fant at grunneieravtalene ikke var mislighold på en slik måte at det berettiget heving. Videre fant retten at det ikke forelå grunnlag for å revidere grunneieravtalen. Grunneierne ble dømt til å betale 500 000 kroner i sakskostnader til Raudfjell Vind AS og Tromsø Vind AS.

Vi er fornøyde med resultatet og at vi er hørt med våre anførsler, sier prosjektleder Stephan Klepsland. Håpet nå er at partene kan legge saken bak seg og at ferdigstillelsen av anlegget og driften av vindkraftverket vil skje i godt samarbeid med grunneierne.

Ankefristen er ikke løpt ut og dommen er derfor ikke rettskraftig.