Hjem / Innsikt / Rekordstort overtredelsesgebyr opprettholdt i Hålogaland lagmannsrett

Rekordstort overtredelsesgebyr opprettholdt i Hålogaland lagmannsrett

Hålogaland lagmannsrett opprettholdt i mars tingrettens avgjørelse om å ilegge Herøy kommune et rekordhøyt overtredelsesgebyr på kr 6 897 211 etter en offentlig anskaffelse som gikk helt galt. I tillegg til gebyret ble kommunen også dømt til å betale erstatning til motpartene – to forbigåtte entreprenører – med omkring kr 420 000, og å dekke motpartene sine kostnader med over kr 4,3 millioner. Dessuten ble kontrakten kjent uten virkning for fremtidige kontraktsforpliktelser.
law & justice

Tvisten hadde sitt utgangspunkt i at Herøy kommune skulle bygge nytt helsehus og omsorgsboliger for sine innbyggere. Etter prosjekteringsfasen ansatte kommunen to konsulenter som de tidligere hadde engasjert på såkalte “oppdragsavtaler” hver på inntil kr 100 000, som ikke hadde vært behandlet etter konkurranseregelverket. Den ene av konsulentene sin søster er også ansatt i kommunen, og var dypt involvert i prosjektet. Kommunen inngikk, i tillegg til ansettelsesavtalene, avtaler om at de to konsulentenes selskaper skulle ha en andel av byggekostnadene ved prosjektene konsulentene arbeidet med.

Kontrakt ble, etter åpen anbudskonkurranse med forhandling, tildelt et selskap tilhørende en barndomsvenn og forretningspartner av den ene av konsulentene. Barndomsvennen hadde til overmål deltatt på det første møtet for utforming av konkurranse grunnlaget, en befaring i en tidlig fase av prosjektet, og ble innlemmet i en dropbox-gruppe som kommunen hadde opprettet for prosjektet. Et selskap tilhørende samme konsulent kjøpte dessuten kommunens gamle biblioteksbygg for kr 500 000, for så å leie det tilbake til kommunen til bruk for rigg i prosjektet.

To av de forbigåtte tilbyderne brakte saken inn for retten.

I tingretten ble kontrakten kjent uten virkning for fremtidig oppfyllelse, samt at de forbigåtte tilbyderne ble tilkjent erstatning for pådratte utgifter, i tillegg at kommunen ble dømt til å betale et overtredelsesgebyr på kr 5 855 400 og erstatning for saksomkostninger på knapt kr 2 millioner. Det ble blant annet fastslått at konkurransen skulle vært utlyst i hele EØS, ikke kun i Norge, som følge av at terskelverdien ikke var forsvarlig vurdert. Blant annet var ikke kostnader knyttet til rigg-bygningen og konsulentenes prosentbaserte godtgjørelse tatt med i vurderingen av om terskelverdien for EØS-utlysning var oversteget.

Lagmannsretten har nå i det vesentlige opprettholdt tingrettens avgjørelse, og uttaler blant annet at det foreligger “grove, forsettlige feil”, og at “tilbyderne konkurrerte på ulike vilkår”, samt at det “ikke [er] tvilsomt at det var ønsket fra [konsulentens] side at [den vinnende tilbyderen] skulle vinne konkurransen”. Herøy kommune ble ilagt et overtredelsesgebyr på 12 % av anskaffelsens verdi – totalt kr 6 897 211 – i tillegg til erstatning for pådratte utgifter med kr 420 360 og saksomkostninger med totalt kr 4 316 457.

Det ble anført at det måtte anses som formildende at det dreide seg om en liten kommune. Denne anførselen ble imidlertid ikke i stor grad hensyntatt: “lagmannsretten ser ikke andre formildende omstendigheter i utmålingsspørsmålet enn at Herøy kommune er en liten kommune med begrensede midler. Dette kan imidlertid ikke tillegges stor betydning ettersom det er viktige preventive hensyn som taler for en streng reaksjon på grove og gjentatte brudd på anskaffelsesregelverket.” Dommen illustrerer dermed at tilsidesettelse av sentrale anskaffelsesrettslige prinsipper kan få meget store konsekvenser for små offentlige aktører – i dette tilfellet en liten kommune med omkring 1900 innbyggere og et årlig totalbudsjett på 100 til 200 millioner kroner.

 

Artikkelen er skrevet av Magnus Husabø Kongsvik.