Hjem / Innsikt / Rett til å få miljøinformasjon!

Rett til å få miljøinformasjon!

Alle og enhver har i Norge rett til å be om miljøinformasjon. En henvendelse om miljøinformasjon kan rettes til et offentlig organ, en offentlig virksomhet og private virksomheter. At også private virksomheter har plikt til å gi ut miljøinformasjon betyr at alle norske bedrifter må være forberedte på at det kan komme krav om å få informasjon om bedriftens miljøpåvirkning.
Globe On Moss In Forest - Environment Concept

Lovens definisjon av miljøinformasjon favnet bredt og forarbeidene gir anvisning på at ordlyden skal tolkes vidt. Både faktiske opplysninger og vurderinger kan kreves. Med miljøinformasjon menes både opplysninger om miljøet og faktorer som kan påvirke miljøet eller menneskers helse, sikkerhet og levevilkår når dette skyldes forhold i miljøet. Imidlertid omfattes ikke forhold ved virksomheten som kun har “ubetydelig” påvirkning på miljøet.

Plikten til å gi ut miljøinformasjon korresponderer med en plikt til å ha kunnskap om miljøforhold i egen virksomhet. Dette gjelder både offentlige organ, samt offentlige og private virksomheter. Dette medfører at en virksomhet ikke kan bruke som unnskyldning for å ikke gi informasjon at den ikke har kjennskap til hvilke innsatsfaktorer og produkter som virksomheten har, og som kan ha påvirkning på miljøet. Taushetsbelagte opplysninger og drifts- og forretningshemmeligheter av konkurransemessig betydning kan etter en nærmere vurdering begrunne unntak. Generelt anbefales at virksomheter som kan tenkes å påvirke miljøet i mer enn ubetydelig grad har rutiner for hvordan forespørsler om miljøinformasjon skal håndteres. Det gjelder særskilte saksbehandlingsregler også for private virksomheter.

I Norge er det etablert en effektiv klagemulighet ved avslag på informasjonskrav. Den vanlige klageadgangen gjelder for krav overfor et offentlig organ. For private og offentlige virksomheter kan klage skje til Klagenemnda for miljøinformasjon. Nemnda avgjør om en virksomhet i den konkrete saken har en plikt til å utlevere miljøinformasjon eller ikke. Alle nemndas avgjørelser er offentlige og publiseres på nemndas hjemmesider.

Reglene om rett til miljøinformasjon er sentrale for at alle og enhver skal ha mulighet til å få kunnskap om miljøtilstanden og forhold som kan påvirke miljøet. Dette vil igjen sette folk i bedre stand til å kunne delta i og påvirke offentlige og private beslutningsprosesser som har en miljøimplikasjon.

Arne Oftedal er advokat og partner i Simonsen Vogt Wiig, og leder av klagenemda for miljøinformasjon.