Hjem / Innsikt / Revidert nasjonalbudsjett for 2023

Revidert nasjonalbudsjett for 2023

I dag ble revidert Nasjonalbudsjett for 2023 fremlagt. Gitt en rekke kontroversielle skatteendringer den siste tiden, og nylig gjennomført høring av Torvik-utvalgets forslag har det vært knyttet stor spenning til hvilke endringer som ville komme. På skatte- og avgiftsområdet ble det imidlertid foreslått overraskende få endringer og ingen store omveltninger i skattesystemet. I dette nyhetsbrevet skal vi kort redegjøre for endringene som er foreslått.
Stone Lion and Stortinget

Redusert skatt på pensjon
Det er foreslått en skattelettelse for pensjonister som har lav pensjon med totalt ca. 1 375 millioner kroner. Dette skjer ved at innslagspunktet for pensjonskattefradrag endres. Det er estimert at de med lavest pensjon vil få inntil 4 500 kroner mindre i skatt.

Pendlerstøtte
Satsene for fradrag og skattefri dekning av merkostnader til kost for pendlere, øker fra 177 kroner til 250 kroner per døgn. For langtransportsjåfører som har fravær fra hjemmet i 24 timer økes kostsatsen fra 300 til 350 kroner. Endringene vil gjelde fra og med 1. september 2023.

Produktavgift i fiskerinæringen
Produktavgiften i fiskerinæringen er foreslått redusert fra 2 % til 1,9 % fra og med 1. juli 2023.

350-kronersgrensen for netthandel
Den midlertidige ordningen for toll- og merverdiavgiftsfri netthandel for inntil 350 kroner blir avviklet fra og med 1. januar 2024. Dermed vil det bli merverdiavgift på all netthandel fra utlandet, som oftest med 25 %, i tillegg til at mange varearter også er tollbelagt.

Fritak for elavgift for egenprodusert fornybar kraft
Regjeringen vil innføre fritaket for elavgift for egenprodusert fornybar kraft med virkning fra 1. oktober 2023. Fritaket er avgrenset til anlegg med installert effekt på inntil 1 000 kW per eiendom.

Torvik-utvalgets forslag
Det er verdt å merke seg at det ikke kom forslag om endringer med bakgrunn i Torvik-utvalgets forslag i NOU 2022:20, som hadde høringsfrist 15. april 2023. Utvalgets forslag innebærer betydelige endringer blant annet i reglene om beskatning om aksjeinntekter, formuesbeskatning, boligbeskatning, skatt på arbeidsinntekter, endring i merverdiavgiftssatser, skjerping av regler for privat konsum i selskap, ytterligere innskjerping av exit-skatt ved utflytting og gjeninnføring av arveavgift. Finansdepartementet opplyser at det har kommet 267 høringssvar med realitetsmerknader, og at tiden fremover vil benyttes til å gjennomgå høringssvarene. Det tas sikte på at Stortinget vil få et fremlegg om Torvik-utvalgets utredning i forbindelse med revidert budsjett våren 2024.

Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft
Kort tid før revidert nasjonalbudsjett ble fremlagt meddelte Regjeringen at den foreslåtte grunnrenteskatten på landbasert vindkraft utsettes. Forslaget var opprinnelig at grunnrenteskatten skulle få virkning fra og med 2023. I lys av blant annet mange høringssvar, tar Regjeringen sikte på å fremme forslag om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft med virkning fra inntektsåret 2024. Les mer om dette i vårt nyhetsbrev her.