Hjem / Innsikt / Seier for Hustadkalk i Høyesterett

Seier for Hustadkalk i Høyesterett

Høyesterett avsa 11. september 2018 dom i sak mellom Hustadkalk og Visnes sameie. Hustadkalk fikk fullt medhold i at selskapet i tilknytning til sin kalkstensvirksomhet i Eide kommune har rett til å utnytte bergarten eklogitt i Visnesforekomsten. Saken reiste spørsmål knyttet til avtaletolkning, bransjepraksis, grunnleggende eiendomsrettslige prinsipper samt menneskerettighetenes bestemmelser om vern av eiendom (EMK P1-1).
I AM The law

Simonsen Vogt Wiig partner Frithjof Herlofsen representerte Hustadkalk.

Hustadkalk AS har med grunnlag i en avtale fra 1906 ervervet retten til “alle Kalk eller Marmorfjeld” i Blåberget ved Visnes. For å komme til kalken i Blåberget på en hensiktsmessig måte, må det også tas ut overdekningsmasser og sideberg av bergarten eklogitt. Fra 2002 har eklogitt fra Blåberget blitt solgt som biprodukt. Grunneierinteressene har fremmet krav om at eklogitten tilhørte dem. Med støtteskriv fra Norges Bondelag, Norsk skogeierforbund og Norskog, anførte grunneierne blant annet at lagmannsrettens dom var i strid med bransjepraksis, grunnleggende eiendomsrettslige prinsipper samt menneskerettighetenes bestemmelser om vern av eiendom (EMK P1-1).

I tråd med Hustadkalk sine anførsler, kom Høyesterett til at Hustadkalk, uten å betale noen form for ytterligere vederlag til grunneierne, har rett til å utnytte eklogitten i kommersiell sammenheng.

Høyesterett la vekt på en rekke momenter når de tolket innholdet i 1906-avtalen, herunder hensynet til bergfaglig forsvarlig utvinning og at driften nødvendigvis måtte gi en betydelig biproduksjon. Høyesteretts resultat medfører at det gråberget, inkludert eklogitt, som må tas ut i forbindelse med utvinningen av kalk og marmor var en del av det som ble overdratt i 1906. Les dommen her.