Hjem / Innsikt / Storstreik - Hva nå?

Storstreik - Hva nå?

Mandag gikk 22.947 arbeidstakere ut i streik, og på fredag vil antall streikede trappes opp til ca. 38.500. Dette vil påvirke flere virksomheter ved at de i en periode fremover vil ha færre i arbeidsstokken, og inntjeningen vil være lavere eller i verste fall kunne stoppe helt opp som et resultat av leveransestopp eller liknende.
white, yellow and blue hard safety helmet hat for safety project of workman as engineer or worker, on concrete floor on city.

Kan vi utvide eller endre arbeidsoppgavene til arbeidstakere?
For tilfeller hvor flere av de ansatte er tatt ut i streik, vil det oppstå et spørsmål om hva en arbeidsgiver kan be de gjenværende ikke-streikende ansatte om å gjøre. Utgangspunktet er at de ansatte som ikke er i streik skal fortsette i sitt vanlige arbeid. Spørsmålet er imidlertid om en arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett kan foreta visse omlegginger for å opprettholde driften av virksomheten, i form av at ansatte påtar seg nye arbeidsoppgaver. Dersom de ikke-streikende overtar de streikendes oppgaver vil dette som hovedregel anses som streikebryteri. En arbeidsgiver har likevel en ikke ubetydelig adgang til å omlegge arbeidet til de gjenværende arbeidstakerne, så lenge det ligger innenfor deres arbeidsavtaler. Dette kan for eksempel innebære økt produksjon/arbeidsmengde for dem i en periode basert på gjennomsnittsberegning av arbeidstiden eller at de omdisponeres for å fylle huller i turnuser. Det er imidlertid ikke adgang til å pålegge de gjenværende ansatte til å utføre overtidsarbeid eller merarbeid for å kompensere for bortfall av den arbeidskraften som er i streik, eventuelt tilkalle ekstrahjelp eller leie inn arbeidskraft, som et resultat av streiken.

Det vil imidlertid også kunne være adgang til større utvidelser av arbeidsoppgaver i tilfeller der det er snakk om arbeidsoppgaver av umiddelbar betydning for liv og helse, eller for å berge materielle verdier fra ødeleggelser.

Videre vil det for ledende ansatte også være en større adgang til å påta seg utvidede arbeidsoppgaver, ved at de kan påta seg arbeidsoppgaver som normalt utføres av deres underordnede. Eksempelvis vil logistikksjefen kunne kjøre ut varer selv, og økonomisjefen overta regnskapsføringen i streikeperioden. Adgangen til å utvide lederes arbeidsoppgaver går imidlertid ikke så langt at de kan overta oppgaver som ikke har en naturlig tilknytning til deres egen funksjon/ansvarsområde.

Bør vi permittere?
Storstreik kan videre føre til at virksomheter ikke kan opprettholde lønnsom drift på grunn av at egne ansatte er tatt ut i streik, eller fordi storstreiken i andre bedrifter medfører leveransestopp eller lignende til egen bedrift.

Dersom det er fare for streik i egen virksomhet vil det være tillatt å gi betinget permitteringsvarsel, for å kunne iverksette permittering så raskt som mulig om det blir streik. Vilkårene for å permittere og vanlig fremgangsmåte gjelder for øvrig fortsatt. Det gjelder imidlertid ingen bestemt varslingsfrist for virksomheter der ingen ansatte er streikerammet, men som likevel finner det nødvendig å permittere på grunn av konflikten. For slike virksomheter må likevel permitteringer drøftes med tillitsvalgte, og permitteringsvarslene må sendes så tidlig som mulig.

Husk at ved streik gjelder det ingen lønnsplikt de første 15 dagene (arbeidsgiverperioden). Videre vil de ansatte kunne ha rett til dagpenger fra dag 1 de blir permittert, så lenge deres arbeidsvilkår ikke blir påvirket av utfallet av tvisten, Imidlertid vil dette i tråd med ufravikelighetsprinsippet som hovedregel være situasjonen dersom den ansatte har sammenfallende arbeidsoppgaver som de som er i streik. I praksis vil derfor de som permitteres som følge av streik i egen virksomhet normalt ikke ha rett til dagpenger, mens de som permitteres som følge av streik i andre virksomheter vil kunne ha rett til dagpenger.

Det er avgjørende å søke råd så tidlig som mulig for å gjøre de riktige vurderingene gjennom en streik for å opprettholde driften og ta vare på de ansatte i størst mulig grad. Dersom din virksomhet er påvirket av streiken, og du har spørsmål eller behov for bistand i den forbindelse, står vi klare til å hjelpe dere videre.