Hjem / Innsikt / Utkast til ny lov om vern av forretnings-hemmeligheter er sendt på høring

Utkast til ny lov om vern av forretnings-hemmeligheter er sendt på høring

26. november sendte Justis- og beredskapsdepartementet utkast til ny lov om vern av forretningshemmeligheter på høring. Hovedformålet med forslaget er å gjennomføre EUs forretningshemmelighetsdirektiv i norsk rett.
Businessman with black briefcase in hand walking up on stairs.

Den 26. november 2018 sendte Justis- og beredskapsdepartementet utkast til ny lov om vern av forretningshemmeligheter på høring. Hovedformålet med forslaget er å gjennomføre EU-direktiv 2016/943 om beskyttelse av fortrolig knowhow og fortrolige forretningsopplysninger (forretningshemmeligheter) mot ulovlig erverv, bruk og videreformidling (forretningshemmelighetsdirektivet) i norsk rett. Direktivet er ansett EØS-relevant, og det er forventet at EØS-komiteen vil fatte vedtak om innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen ved årsskiftet 2018/2019.

Forretningshemmeligheter er av stor betydning for en rekke bedrifter og vil kunne ha minst like stor verdi som annen IP. Avhengig av informasjonens karakter og virksomhetens planer og behov vil det å verne om informasjon som en forretningshemmelighet kunne være et bedre alternativ enn annen beskyttelse. Vern av forretningshemmeligheter kan også være et supplement til andre immaterielle rettigheter. En klarere regulering vil derfor kunne være fordelaktig.

Høringsnotatet som er sendt ut inneholder forslag til en ny lov om forretningshemmeligheter som i stor grad vil videreføre gjeldende rett, men med en del formelle endringer, slik som terminologi og lovteknisk utforming. På enkelte punkter vil vernet også utvides og vil ifølge Justis- og beredskapsdepartementet gjøre det enklere for innehavere av forretningshemmeligheter å håndheve sitt vern.  Noen av de materielle endringene som introduseres er en begrenset utvidelse av hvilke handlinger som vil utgjøre inngrep i en forretningshemmelighet, og som dermed er forbudt, samt mer detaljerte håndhevingsregler. Sanksjoner og tiltak som en innehaver av forretningshemmeligheter kan påberope seg blir klarere regulert, samt at det introduseres en særskilt foreldelsesfrist som omfatter alle håndhevingsmidler innehaveren kan gjøre gjeldende. Forslaget inneholder også regler som styrker vernet for forretningshemmeligheter i forbindelse med rettsprosesser der det føres bevis som inneholder forretningshemmeligheter.

Det er foreslått at den nye loven skal erstatte dagens bestemmelser til vern av forretningshemmeligheter inntatt i markedsføringsloven og straffeloven.

Høringsbrev og høringsnotat er tilgjengelig her.

Høringsfristen er 15. februar 2019.