Hjem / Innsikt / Utsettelse av frister for vedtakelse av årsregnskap mv. og avholdelse av ordinær generalforsamling

Utsettelse av frister for vedtakelse av årsregnskap mv. og avholdelse av ordinær generalforsamling

Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått en midlertidig lov om å utsette fristene for fastsettelse av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder. Den samme utsettelsen er foreslått for avholdelse av ordinær generalforsamling i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, samt ordinært årsmøte for samvirkeforetak.
Business Team Investment Entrepreneur Trading discussing and analysis graph stock market trading,stock chart concept

Bakgrunnen for forslaget er at en rekke aktører har gitt uttrykk for at fristene er utfordrende for næringslivet på grunn av konsekvensene av covid-19-utbruddet. Høringsfristen for forslaget er tirsdag 19. mai, og det ventes at loven vil bli vedtatt og tre i kraft i løpet av kort tid.

I henhold til regnskapsloven § 3-1 skal årsregnskap og årsberetning fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt, dvs. normalt senest i løpet av 30. juni. Departementet forslår å utvide denne fristen med to måneder. I forlengelsen av dette er det foreslått å utvide fristene for å ilegge forsinkelsesgebyr etter regnskapsloven og for å avgi revisjonsberetning. Det forutsettes at foretakene kun benytter seg av muligheten til utsatt frist dersom det er nødvendig for å sikre avgivelse av regnskap med tilstrekkelig kvalitet.

For at foretakene ikke skal bryte fristene for avholdelse av ordinær generalforsamling/årsmøte, foreslås det også tilsvarende utsettelse av fristene i aksje- og allmennaksjeloven, samt samvirkelova. I henhold til aksjeloven og allmennaksjeloven skal ordinær generalforsamling avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår, blant annet for å behandle og avgjøre godkjennelse av årsregnskapet og eventuell årsberetning. Samme frist er fastsatt i samvirkelova for samvirkeforetak med regnskapsplikt. Det forutsettes også her at foretakene kun benytter seg av muligheten til utsatt frist for å avholde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte dersom det er nødvendig for å sikre en forsvarlig behandling av sakene på ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte.

Forslagene om utsettelse av frister gjelder ikke for regnskapspliktige foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked, og foretak som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven.

Lovforslaget ble sendt til høring 15. mai, med høringsfrist 19. mai. Det ventes at lovgivningsprosessen vil gå raskt, og at loven blir vedtatt i slutten av mai/begynnelsen av juni. Det er foreslått at loven skal gjelde frem til 31. desember 2020, slik at også foretak med avvikende regnskapsår og vedtektsfestet frist for å avholde ordinær generalforsamling vil omfattes.

Departementet har tidligere foreslått en midlertidig lov som viderefører innholdet i forskriftene som gir unntak fra krav til fysiske møter i selskaper mv. i foretakslovgivningen, med varighet til 31. oktober 2020. Dette lovforslaget skal behandles første gang i Stortinget 19. mai, og blir antagelig vedtatt i løpet av de to kommende ukene.