Hjem / Innsikt / Verneombudets rolle

Verneombudets rolle

Oslo tingrett har akkurat behandlet en sak om verneombudets rolle i IKEA, hvor dom ventes i august. Hovedspørsmålet i saken var om hovedverneombudet hadde hatt en så negativ påvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet at det var riktig av arbeidsgiver å ta fra ham vervet, og senere avskjedige ham. Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig v/ advokatene Nicolay Skarning og Catriona Elisabeth Vågen McIntyre representerte IKEA i saken.
Dialog_6
  1. Innledning

Verneombudet er de ansattes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål. Reglene for verneombudet finnes først og fremst i arbeidsmiljøloven kapittel 6, og i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 2 og 3. Videre har Stortinget utvidet plikten til å ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg, og dessuten tydeliggjort at verneombudet skal påse at arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø er ivaretatt. Endringene trer i kraft 1. januar 2024.

  1. Verneombudets rolle, oppgaver og opplæring

Verneombudet er de ansattes representant i arbeidsmiljøspørsmål, og blir vanligvis valgt av og blant de ansatte, med en funksjonstid på to år. Det er tale om et verv og ikke en stilling, men vervet forutsetter at vedkommende er ansatt i virksomheten, med noen unntak.

Verneombudet har en innspills- og kontrollrolle og skal se til at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt. Vedkommende skal ta imot innspill fra de ansatte i arbeidsmiljøspørsmål, gå vernerunder, og avdekke eventuelle feil og mangler som kan ha betydning for arbeidsmiljøet, for å så spille disse inn til ledelsen.

Det er arbeidsgiver som er øverste ansvarlig for arbeidsmiljøet og som har plikt til å utbedre de problemer som måtte oppstå. I denne sammenheng vil verneombudet ha en kontrollrolle og se til at arbeidsgiver gjør de nødvendige forbedringer. Der det foreligger umiddelbar fare for liv eller helse, kan verneombudet stanse arbeidet, uten å være erstatningsansvarlig for eventuell feilvurdering.

Verneombudet skal ha tilstrekkelig med tid til å utføre sitt verv, og avklarer med arbeidsgiver fravær fra sitt ordinære arbeid i denne sammenheng. I noen tilfeller har man frikjøpsavtaler for verneombudet, hvor vedkommende for eksempel bruker 20 % av sin tid på vernearbeid, på gitte tidspunkter, uten å måtte avklare fraværet på forhånd.

Verneombudet må ha en opptreden som gjør at ansatte tør å gå til vedkommende med sine arbeidsmiljøproblemer, og at samarbeidet med de tillitsvalgte fungerer godt. Lov og forskrift legger opp til at verneombudet og arbeidsgiver skal samarbeide, noe som bl.a. innebærer en respektfull dialog mellom partene, selv om de er uenige.

Ytringsklimaet må være godt og arbeidsgiver må akseptere et kritisk verneombud. Men også verneombudet må har respekt for andres syn. Konflikter i forbindelse med rollen, oppgaver eller hvor mye tid som skal settes av, kan bringes inn for Arbeidstilsynet, om ikke partene kan ta saken opp i virksomhetens arbeidsmiljøutvalg for råd.

Verneombudet har taushetsplikt om andres personlige forhold, og trenger derfor ofte tillatelse fra ansatte til å gå videre med en sak, hvis personlige opplysninger skal gis videre. Samtidig har verneombudet en varslingsplikt ved ulykkes- eller helsefare.

Verneombudet trenger kompetanse for å fylle vervet på en god måte. Arbeidsgiver skal derfor sørge for at vedkommende får opplæring i sine oppgaver, innenfor minst 40 timers kurs.

  1. Diskusjonen rundt verneombudsrollen i 2023

Ikea-saken har gitt grunnlag for diskusjon av noen temaer knyttet til verneombudsrollen, og som muligens kan bli mer klarlagt gjennom den saken:

  • Hvor mye tid kan verneombudet bruke på sitt verv, og i hvilken grad må han eller hun avklare fraværet med arbeidsgiver på forhånd?
  • Hvor kritisk kan verneombudet opptre i forhold til arbeidsgivers representanter? Skal arbeidsgiver her sees som en motpart eller samarbeidspartner? Har det i denne sammenheng noen betydning om verneombudet er pekt ut av fagforeningene eller er direkte valgt av de ansatte?
  • Kan arbeidsgiver eller de ansatte fjerne verneombudet og erstatte han eller henne med noen andre, om verneombudet bryter sine plikter?
  1. Avslutning

Verneombudet har en viktig rolle i de aller fleste virksomheter, og derfor utvides plikten til å ha både verneombud og arbeidsmiljøutvalg fra 2024. Ikea-saken har dessuten brakt verneombudsrollen mer opp i samfunnsdebatten, med tanke på hvordan vervet skal utføres.

Verneombudet skal kunne være kritisk for å oppfylle sin rolle. Samtidig må vedkommende opptre slik at han eller hun ikke selv blir et problem for arbeidsmiljøet. Derfor må også verneombudet være lyttende, opptre ordentlig og være løsningsorientert. Verneombudet er etter lov og forskrift en samarbeidspartner. I dette ligger å finne løsninger sammen med andre, først og fremst sammen med arbeidsgiver.