SVW Betalingsvillighetsapp for oppdragsgivere i offentlige anskaffelser

De fleste anskaffelser gjennomføres med tildelingskriterier som både gjelder pris og kvalitet. Hvordan kan oppdragsgivere sikre at forholdet mellom pris og kvalitet faktisk ender opp med å gjenspeile det man ønsker?
Trykk her for å åpne appen

I alle konkurranser over EØS-terskelverdiene skal tildelingskriterier med en tilhørende vekting angis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Ofte kan dette være det eneste en oppdragsgiver gir av informasjon om forholdet mellom pris og kvalitet. Pris kan for eksempel ha fått en vekt på 40 % og kvalitet 60 %. Da er det tilsynelatende kvalitet som skal ha størst betydning ved evalueringen.

Det er imidlertid ikke sikkert at den nominelle vekten oppgitt i konkurransegrunnlaget reflekterer tildelingskriteriets reelle vekt. Dette er avhengig av evalueringsmetoden, altså hvordan oppdragsgiver evaluerer tildelingskriteriene, normalt i form av poenggiving. For eksempel dersom evalueringen gjennomføres slik at det skal veldig små prisforskjeller til for å få ett poeng forsprang på pris, vil priskriteriet være av større betydning enn om det må store prisforskjeller til for å få ett poengs forsprang. På denne måten kan man i realiteten endre vekten av tildelingskriteriene gjennom evalueringsmetoden.

Dersom oppdragsgivere bruker en relativ metode, bør oppdragsgiver på forhånd regne ut hvilke utslag metoden vil gi, og hvor mye metoden gjør at man faktisk blir villig til å betale for kvalitetsforskjeller. Oppdragsgivere bør også etter gjennomført evaluering kontrollere at evalueringsmetoden gir et resultat som reflekterer oppdragsgivers betalingsvillighet for kvalitet.

Vi har laget en kalkulator hvor oppdragsgivere kan teste utslag av evalueringsmodeller og beregne betalingsvillighet. Dette gjøres ved å fylle inn tildelingskriterier og eventuelle underkriterier og beregne betalingsvillighet ut fra det som antas å bli laveste tilbud. Ved å gjøre slike beregninger kan du som oppdragsgiver avdekke svakheter i evalueringsmetoden, f.eks. at du betaler uforholdsmessig mye for bestemte egenskaper ved kontraktsgjenstanden, leveringstid eller miljøaspekt som du som oppdragsgiver har valgt å vektlegge i tildelingsevalueringen.

Male hand holding smartphone. Businessman using laptop computer and digital tablet while working in the cafe. Mobile app or internet of things concepts. Modern lifestyle in digital age.

Anbud365: Artikkel om vår nye app

Avgjørende for gode anskaffelser er etter vårt syn at oppdragsgiver i størst mulig grad unngår vilkårlige effekter av evalueringsmetoden, men heller sikrer at metoden ivaretar det som faktisk er betalingsvilligheten for kvalitetsforskjeller.
Les mer