Til bransjer

Offentlig sektor

Simon­sen Vogt Wiig er en av de største leverandørene av juridiske tjenester til offentlig sektor.

Organisering av offentlig sektor har utfordringer som skiller seg vesentlig fra privat sektor. Det kan blant annet nevnes at statsstøttereglene, anskaffelsesreglene og forvaltningsretten sammen legger en rekke føringer på hva som vil fungere juridisk og i praksis. Vi har advokater som ser hele bildet og som kan finne frem til de beste løsningene.

Vi har advokater med bakgrunn fra blant annet EU-kommisjonen, Regjeringsadvokaten, domstolene og fra departementene. Ved å sitte sentralt i flere av de største offentlige prosjektene har vi opparbeidet oss en grundig forståelse av de politiske prosesser som er førende for denne sektoren.

Vi bistår i et bredt spekter av spørsmål, blant annet med organisatoriske spørsmål, habilitet, anskaffelser og omorganisering. For eksempel har vår arbeidslivsavdeling bistått i håndtering av konflikter i offentlige etater og virksomheter, og har gjennomført flere store faktaundersøkelser/granskninger hvor ansatte hevder seg mobbet, trakassert eller gjengjeldt imot.

Vår særlige erfaring fra offentlig sektor gjør også at vi på en effektiv måte kan bistå private selskaper i sitt forhold til det offentlige.

Kontaktpersoner

Anders har bred kompetanse innen anskaffelsesrettslige vurderinger, og har i en årrekke vært rådgiver for klienter i offentlig sektor, spesielt ved komplekse anskaffelser.
Trine Lise har i mange år arbeidet tett med offentlig sektor både på kommunalt og statlig nivå. Hun har bred erfaring med omorganisering av offentlig virksomhet og kommersiell virksomhet i offentlig regi.
Marianne har i mange år vært kommuneadvokat i Tromsø, og har ledet kommunens advokatkontor. Hun bistår i dag både kommuner, offentlig eide selskaper og private klienter, hovedsakelig i saker for- eller mot det offentlige.
Arne bistår en rekke store offentlige virksomheter med et bredt spekter av saker. Dette gjelder statlige virksomheter, kommunalt eide selskaper og andre offentlige aktører. Han er leder av den nasjonale klagenemnda for miljøinformasjon, og kjenner meget godt kommunal sektor fra ulike verv.