Tilbake

Offentlige anskaffelser

Simon­sen Vogt Wiig er et av de ledende advokat­fir­maene i Norge innen­for offentlige anskaf­felser, og bistår både opp­drags­gi­vere og leverandører. Vi har omfat­tende erfar­ing fra flere av de største norske anskaf­felsene den senere tid, deri­blant innkjøp av red­ning­she­likop­tre og anskaf­felse av mobil­nett for nøde­tatene. Flere av advokatene har bak­grunn fra Konkur­ransetil­synet, EU-kommisjonen, Reg­jer­ingsad­vokaten, dom­sto­lene og fra departementene.

For leverandører er det et vesentlig poeng at opp­drags­giver opp­trer kor­rekt. En aktiv hold­ning på et tidlig sta­dium i pros­essen kan forhin­dre forskjells­be­han­dling i konkurransen. Hvis oppdragsgiver gjør feil som kan påvirke utfallet av konkurransen, bistår vi leverandører med å håndheve sine rettigheter for domstolene eller for Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Når vi bistår oppdragsgivere, sikrer vi at opp­drags­giver ivare­tar anskaf­felses­re­g­lene i alle faser av anskaf­felsen: plan­leg­gings-, design-, konkurranse- og kon­trak­ts­fasen. Aktuelle prob­lem­still­inger er blant annet over­hold­else av like­be­han­dling­sprin­sip­pet, habilitet, ivare­takelse av miljøhen­syn og etiske hen­syn.

Kontaktpersoner

Se alle advokater som jobber med offentlige anskaffelser