Compliance og risikostyring

Simonsen Vogt Wiig bistår med forebyggende arbeid, utarbeidelse og implementering av compliance-rammeverk, etiske retningslinjer, antikorrupsjon- og antihvitvaskingsprogrammer, varslingssystemer mv.

Vi har ledet en rekke store interne og eksterne granskinger i inn- og utland, spesielt relatert til mulige brudd på straffelovens korrupsjonsbestemmelser og foretaksstraff, og har gjennomført en rekke faktaundersøkelser/granskninger i trakasseringssaker.

Våre advokater har inngående compliance-kompetanse innen alle de viktigste risikoområdene herunder konkurranserett, personvern, datasikkerhet, arbeidsrett, selskapsrett, børs- og verdipapirrett, finansregulatoriske krav samt internasjonale sanksjonsregler.

Vi bistår foretak med identifisering og håndtering av de største risikofaktorer og med implementering av skreddersydd compliance “verktøykasse” bestående av prosedyrer, sjekklister og maler mv. som bidrar til å hindre manglende etterlevelse av regelverk.

Vi foretar compliance-revisjoner (due dilligence) som gjør virksomheten i stand til å avdekke risikoeksponering, herunder i tilknytning til aktuelle eller potensielle lovovertredelser i forbindelse med investeringer, oppkjøpssituasjoner mv.

Videre bistår vi med utarbeidelse av Code of Conduct, vilkår i kontraktsforhold (herunder misligholdbestemmelser) samt med compliance-dokumentasjon til bedriftens samarbeidspartnere, offentlige myndigheter eller andre aktører. Vårt compliance-team bistår også med etterlevelse av nye krav og forpliktelser knyttet til ESG og bærekraft, herunder EU taksonomien og krav til bærekraftige investeringer.

Teamet består av advokater med betydelig inhouse-erfaring og med en praktisk og kommersiell tilnærming til etablering og implementering av compliance-programmer.

Vi har team klare til å bistå i alle former for krisesituasjoner og ved myndighetskontroller eller avsløringer i media. Vi leverer prosedyrer som forbereder selskaper på å håndtere slike akutte situasjoner.

Simonsen Vogt Wiig har et solid nettverk av norske og internasjonale eksperter innenfor datahåndtering og -sikring, teknisk etterforskning og regnskapsmessig assistanse.

Identifies the relevant questions for specific needs and communicate them in a clear and understandable way.

Legal 500