Til fag

Entrepriserett

Vårt team innenfor eiendom og entreprise har bred geografisk dekning i Norge, med en gruppe bestående av 30 eksperter.

Å bygge noe nytt, eller endre en eksis­terende kon­struk­sjon, er en kom­plis­ert og kost­bar pros­ess. Ofte er mange ulike aktører og fag­disi­pliner involvert. Et vel­lykket pros­jekt avhenger av god organ­is­er­ing. For å oppnå dette er rik­tig kon­trak­t­sreg­u­ler­ing og god oppføl­ging helt avgjørende.

Simon­sen Vogt Wiig bistår byg­gher­rer, entre­prenører og råd­gi­vere innen alle typer entre­priser. Våre advokater gir råd og bistår på alle stadier i et prosjekt; kontraktsinngåelse, prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og tvisteløsning.

They are dedicated, service-minded and understand the client’s commercial point of view, offering high-quality construction expertise along the way with litigation expertise when it is not possible to solve the dispute amicably.

- Legal 500

Kontaktpersoner

Per Chr. arbeider med rådgivning og prosedyre i forbindelse med entreprisekontrakter. Han har lang erfaring med norske standardkontrakter og omfattende prosedyreoppdrag både for de alminnelige domstoler og voldgift om sluttoppgjør og vederlagsjusteringer.
Andreas Nordheim er spesialisert og har omfattende erfaring innenfor entreprise og fast eiendom, offentlige anskaffelser og konkurranserett. Han har bred erfaring med restrukturering av virksomheter og insolvens, og bistår løpende ved transaksjoner i Midt-Norge.
Atle arbeider særlig med entrepriserett, både når det gjelder kontraktsforhandlinger, prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og tvistebehandling. Atle bistår flere av landets største entreprenører og byggherrer – både private og offentlige aktører.
Olav arbeider primært med entrepriserettslige problemstillinger, og bistår alle aktører innenfor bygg- og anleggsbransjen, herunder entreprenører, byggherrer, rådgivere, arkitekter og eiendomsutviklere.