Entrepriserett

Vårt team innenfor eiendom og entreprise har bred geografisk dekning i Norge, med en gruppe bestående av 30 eksperter.

Å bygge noe nytt, eller endre en eksis­terende kon­struk­sjon, er en kom­plis­ert og kost­bar pros­ess. Ofte er mange ulike aktører og fag­disi­pliner involvert. Et vel­lykket pros­jekt avhenger av god organ­is­er­ing. For å oppnå dette er rik­tig kon­trak­t­sreg­u­ler­ing og god oppføl­ging helt avgjørende.

Simon­sen Vogt Wiig bistår byg­gher­rer, entre­prenører og råd­gi­vere innen alle typer entre­priser. Våre advokater gir råd og bistår på alle stadier i et prosjekt; kontraktsinngåelse, prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og tvisteløsning.

They are dedicated, service-minded and understand the client’s commercial point of view, offering high-quality construction expertise along the way with litigation expertise when it is not possible to solve the dispute amicably.

Legal 500

They have the ability to make complex law more comprehensible.

Chambers and Partners