ESG og bærekraft

Simonsen Vogt Wiig gir råd om bærekraftig utvikling og bistår med klargjøring av kravene til Environmental, Social and Governance (ESG) som har fått økende oppmerksomhet de siste årene. Vi rådgir om hvordan selskapers ESG-rammeverk og overordnede risikostyring kan tilpasses de nye kravene og forventninger fra finansielle investorer, myndigheter, forbrukerne og samfunnet ellers.

Teamet vårt er sammensatt av advokater med ESG- og bærekraftkompetanse på tvers av ledende fagdisipliner og markedsområder. Vi bistår blant annet innen grønne lån, grønn teknologiutvikling, grønn bygg- og eiendomsutvikling og bærekraftig havindustri og shipping m.m.

Vi bistår med håndtering av bærekraftetterlevelse innen alle aspekter av selskapsledelse og eierstyring. Våre strategiske rådgivere hjelper med identifisering av bærekraftrisikoer og ESG-krav innen relevante bransjer og sektorer.

Sammen med kundene avdekker vi mulighetsrommet i forbindelse med krav til bærekraftig utvikling og bistår med ESG-vurderinger (due diligence) i forbindelse med transaksjoner og andre finansielle prosesser. Vi bistår også med klargjøring for bærekraftomstilling ved optimalisering og med tilrettelegging for kjøp eller salg av virksomheter.

Vi gir råd om EUs handlingsplan for bærekraftig finans og EU-taksonomien som fremover vil få stor betydning for de fleste selskaper. Bærekraftrisikoen og det nye klassifiseringssystemet treffer de fleste markedssektorer og aktører, herunder banker, kapitalforvaltere, verdipapirforetak og andre finansforetak, energiselskaper, shippingbransjen, havbruksnæringen og eiendomsutviklere. Vi hjelper med klargjøring av organisatorisk og finansiell risiko.

Vi bistår med rådgivning om kravene til sosial bærekraft og den nye åpenhetsloven som store selskaper plikter å gjennomføre fra 2022. Vi gir råd om rekkevidden av loven og bistår med aktsomhetsvurderinger og kravene som stilles til selskapene selv og til deres leverandørkjede.

Vi tilbyr blant annet følgende tjenester innen ESG og bærekraft:

  • ESG vurderinger (due diligence) i forbindelse med transaksjoner og andre finansielle prosesser
  • Strategisk rådgivning i tilknytning til bærekraftig utvikling og regelverksetterlevelse
  • Screening og vurdering av klassifiseringskrav knyttet til av selskapsaktiviteter opp mod EU-taksonomien
  • Kartlegging og vurdering av risiko for negativ bærekraftpåvirkning som gir mulighet til omlegging der risikoen er størst.
  • Forankring av aktsomhetsvurderinger og bærekraft i hele selskapet (styrende dokumenter, interne rutiner og prosedyrer samt opplæring av ansatte)
  • Utarbeidelse av relevante forpliktelses- og ansvars bestemmelser i ulike kontraktsforhold