Til fag

Forvaltningsrett

Våre advokater bistår både næringslivet og offentlige aktører som stat og kommune i saker av forvaltningsrettslig karakter.

Simonsen Vogt Wiig har flere advokater med bakgrunn fra regjeringsadvokaten og kommuneadvokaten.

Vi har inngående kunnskap om spillereglene i offentlig sektor og vet fra innsiden hvordan det offentlige arbeider.

Vi kan forvaltningsrett, stats- og kommunalrett og reglene om offentlighet. Denne erfaringsbakgrunnen sikrer våre næringslivsklienter solid bistand i møte med det offentlige i denne type saker, enten det gjelder råd og veiledning, forhandlinger, kontraktsoppfølging eller prosessoppdrag.

Erfaringsbakgrunnen sikrer at vi vet hvilke behov stat, kommuner og offentlige eide selskaper har som klienter.

Kontaktpersoner

Christian har lang og tung erfaring med forvaltningsrett fra Regjeringsadvokaten, der han var ansatt i vel 18 år og fra Statsministerens kontor. Han har arbeidet med saker på de fleste forvaltningsrettslige områder, herunder også med innsynssaker etter offentleglova.
Bjarte har betydelig erfaring med å bistå i saker overfor offentlige forvaltning, både i søknads- og klagefaser og eventuell oppfølging i domstolene, inkl. Høyesterett. Han har også arbeidet for det offentlige.
Andreas har bred erfaring i offentligrettslige spørsmål, og bistår private virksomheter ved all form for myndighetskontakt. Andreas arbeider også med rådgivning for kommuner og offentlig eide virksomheter.
Marianne har i mange år vært kommuneadvokat i Tromsø, og medlem av forvaltningslovutvalget (NOU2019:5). Hun bistår mange kommuner og offentlig eide selskaper i saker som reiser forvaltningsrettslige problemstillinger, herunder prosessoppdrag. Marianne bistår også private aktører i saker mot forvaltningen.
Robin har lang erfaring med forvaltningsrettslige problemstillinger i forbindelse med sin bakgrunn fra Olje- og energidepartementet, og senere som advokat i to av landets største advokatfirmaer.