Immaterialrett

Simon­sen Vogt Wiig har omfat­tende erfar­ing med å bistå norske og inter­nasjonale klien­ter med å sikre, for­valte og hånd­heve immaterielle ret­tigheter, med spesielt fokus på rettighetsutfordringer knyttet til digitalisering og bruk av ny teknologi.

Våre advokater spiller en viktig rolle innen ret­tighets­beskyt­telse og vi bistår blant annet bran­sje­or­gan­isas­jonene for film, musikk og for­lag i deres arbeid med å stanse opphavs­rettskrenkelser på inter­nett.

Simon­sen Vogt Wiigs eksper­tise omfat­ter alle for­mer for imma­terielle
ret­tigheter, inklud­ert vare­merker, patent, dome­ne­navn, design,
opphavs­rett og know-how. Her bistår vi med både strate­gisk råd­givn­ing, forhan­dlinger, transak­sjoner (herunder due diligence) og tvisteløsning.

Vi bistår også nystartede selskaper med hvordan de skal beskytte sin IPR for å sikre verdiskapning.

Vår immaterialrettsavdeling inngår i Simonsen Vogt Wiigs avdeling for Teknologi og Media, som er topprangert av både Chambers and Partners og Legal 500.

The practitioners are extremely skilled.

Chambers and Partners

I am absolutely delighted with the exceptional services provided by the intellectual property legal team at Simonsen Vogt Wiig. Their professionalism, expertise, and commitment to protecting my intellectual property rights keep exceeding my expectations.

Legal 500