Til fag

Immaterialrett

Simon­sen Vogt Wiig har omfat­tende erfar­ing med å bistå norske og inter­nasjonale klien­ter med å sikre, for­valte og hånd­heve slike ret­tigheter, med spesielt fokus på rettighetsutfordringer knyttet til digitalisering og bruk av ny teknologi.

Våre advokater spiller en viktig rolle innen ret­tighets­beskyt­telse og vi bistår blant annet bran­sje­or­gan­isas­jonene for film, musikk og for­lag i deres arbeid med å stanse opphavs­rettskrenkelser på inter­nett.

Simon­sen Vogt Wiigs eksper­tise omfat­ter alle for­mer for imma­terielle ret­tigheter, inklud­ert vare­merker, patent, dome­ne­navn, design, opphavs­rett og know-how. Her bistår vi med både strate­gisk råd­givn­ing, forhan­dlinger, transak­sjoner (herunder due diligence) og tvisteløsning.

Vi bistår også nystartede selskaper med hvordan de skal beskytte sin IPR for å sikre verdiskapning.

Vår immaterialrettsavdeling inngår i Simonsen Vogt Wiigs avdeling for Teknologi og Media, som er topprangert av både Chambers and Partners og Legal 500.

A strong team, who are practical and thorough in their approach; readily takes on board your requirements and goals.

- Legal 500

Kontaktpersoner

Rune har bred erfaring i å bistå store private og offentlige virksomheter med å løse utfordringer innenfor teknologi og media på bakgrunn av ekspertise opphavsrett og prosedyre. Han har prosedert flere prinsipielle saker innenfor dette området for klageorgan, underinstanser og Høyesterett.
Cathrine har særskilt kompetanse innenfor immaterialrett. Cathrine har bred erfaring med immaterialrett og markedsføringsloven, herunder i å bistå selskaper med sikring av immaterielle rettigheter og bistand ved immaterialrettslige tvister. Cathrine har også lang erfaring med IP due diligence.