IT og digitalisering

Simonsen Vogt Wiig har lan­dets største fag­miljø innenfor informasjonsteknologi og digitalisering.

Vår ledende posisjon er drevet av forståelse for forretningsprosesser og innovasjon, og vår tilstedeværelse i dette markedet over mange år.

Vi er rådgivere for en rekke av de største aktørene, både på leverandør­si­den og på kun­des­i­den, og våre advokater har vært sen­trale i utviklin­gen og for­valt­nin­gen av stan­dard­kon­trak­tene på området, og brukes jevnlig som fore­dragsh­oldere.

Kjerneområder i vår IT-praksis inkluderer bistand ved strategisk outsourcing, systemimplementeringer, software distribusjonsavtaler, open source, skytjenester, agile utviklingsavtaler, teknologitvister samt bistand til innovative teknologiselskaper og start-ups.

Personvern er en vok­sende utfor­dring for svært mange virk­somheter. For mange bedrifter utgjør kun­deop­plysninger sen­trale verdier i virk­somheten. Andre har virk­somhet i flere land og behov for å utvek­sle infor­masjon over lan­de­grenser. Den utstrakte bruken av out­sourc­ing og intro­duk­sjo­nen av skyt­jen­ester reiser også per­son­vern­spørsmål. Den omfat­tende reg­u­lerin­gen på området stiller store krav til kvalitetssikring av avtaler, sys­te­mer og ruti­ner.

Vår bistand omfatter blant annet etablering av avtaler, interne ret­ningslin­jer og ram­mev­erk som sikrer over­hold­else av per­son­vernlov­givnin­gen (internkon­troll), bistand i dia­log med Datatil­synet og andre tilsyns­myn­digheter (herunder Bind­ing Cor­po­rate Rules).

Sikkerhet og beredskap er et felt som blir stadig viktigere ikke bare for militær, men også sivil virksomhet. Sårbarheten for cyberangrep mot kritisk infrastruktur og andre sikkerhetsbrudd, har medført regulatoriske initiativer i både EU og USA. På dette området samar­bei­der vi tett med sikker­hets­sel­skaper om hvor­dan bedrifter kan fore­bygge, iden­ti­fis­ere og håndtere interne sikkerhetsbrudd.

Et internasjonalt anerkjent team

Simonsen Vogt Wiigs teknologi- og mediateam er topprangert av både Chambers and Partners og Legal 500.

They are always attentive and deliver top-notch work. They understand very well the technology space and related legal challenges.

Chambers and Partners

First-class TMT practice, covering complex procurement processes, IT outsourcing, content agreements and data protection.

Chambers and Partners