Oppkjøp og fusjoner (M&A)

Simonsen Vogt Wiig har et av Norges ledende fag­miljøer innen oppkjøp og fusjoner (M&A).

Vi er juridiske råd­gi­vere for alt fra store til små opp­drags­gi­vere i forbindelse med både kjøp og salg av virk­somheter på og uten­for børs.

Vi tilbyr alltid skred­der­sy­dde løs­ninger og team tilpas­set de konkrete behov våre opp­drags­gi­vere har og kom­plek­siteten av den aktuelle transak­sjon. Det enkelte team vil bestå og bli ledet av en transak­sjon­sad­vokat med spis­skom­petanse innen det rel­e­vante fagfel­tet. Team­led­eren vil sam­tidig sørge for at teamet består av de rik­tige ressursene, slik at vi lev­erer effek­tivitet og med høy kvalitet.

Våre transak­sjon­sad­vokater har vært juridisk råd­gi­vere i forbindelse med flere større reor­gan­is­eringer av norske bedrifter. Dette knyt­ter seg blant annet til opti­malis­er­ing av eksis­terende virk­somhet, tilret­te­leg­ging for over­dragelse eller ned­salg, samt skatte- og avgiftsmes­sig opti­malis­er­ing.

De siste årene har vi også bistått mange fam­i­lieeide bedrifter med å legge til rette for gen­erasjon­sskifte. Denne typen omor­gan­is­eringer krever at det gjøres en hel­hetlig og dypt­gående vur­der­ing av alle rel­e­vante forhold og virknin­gene av de ulike val­gene for å finne den beste mod­ellen.

Basert på vår stør­relse og kom­petanse innen alle juridiske fagfelt, finner vi frem til den opti­male løs­nin­gen i sam­råd med våre oppdragsgivere.

Extremely professional in all matters. Excellent in negotiations, flexible, goal-oriented, always “on line” with quick feedback – e-mails, phone and drafts. Positive and easy going individuals.

Chambers and Partners

The lawyers perform their work with good commercial understanding and awareness.

Chambers and Partners

Vår rådgivning omfatter blant annet:

Fusjoner og fisjoner

Vi bistår ved fusjoner og fisjoner. Vår erfar­ing, kom­bin­ert med førsteklasses kom­petanse og høy effek­tivitet, sikrer at våre opp­drags­gi­vere får de beste og raskeste løs­nin­gene. Sam­tidig har vi en bredde i form av de ulike fagavdelin­ge­nes eksper­tise, som gjør at vi kan håndtere særskilte prob­lem­still­inger som måtte opp­stå i forbindelse med fusjoner og fisjoner. Våre transak­sjon­sad­vokater vil sørge for at ressurser fra de andre fagavdelin­gene alltid står til rådighet i den grad og utstrekn­ing det er behov for det.

Omorganiseringer

Våre transak­sjon­sad­vokater har vært juridisk råd­gi­vere i forbindelse med flere større reor­gan­is­eringer av norske bedrifter. Dette knyt­ter seg blant annet til opti­malis­er­ing av eksis­terende virk­somhet, tilret­te­leg­ging for over­dragelse eller ned­salg, samt skatte- og avgiftsmes­sig opti­malis­er­ing. I de siste årene har vi også bistått mange fam­i­lieeide bedrifter med å legge til rette for gen­erasjon­sskifte og bidratt med å opti­malis­ere for over­gang til neste gen­erasjon.

Denne typen omor­gan­is­eringer krever at det gjøres en hel­hetlig og dypt­gående vur­der­ing av alle rel­e­vante forhold og virknin­gene av de ulike val­gene for å finne den beste mod­ellen. Basert på vår stør­relse og omfat­tende spis­skom­petanse innen alle juridiske fagfelt, finner vi frem til den opti­male løs­nin­gen i sam­råd med våre oppdragsgivere.