Til fag

Oppkjøp og fusjoner (M&A)

Simonsen Vogt Wiig har et av Norges ledende fag­miljøer innen oppkjøp og fusjoner (M&A).

Vi er juridiske råd­gi­vere for alt fra store til små opp­drags­gi­vere i forbindelse med både kjøp og salg av virk­somheter på og uten­for børs.

Vi tilbyr alltid skred­der­sy­dde løs­ninger og team tilpas­set de konkrete behov våre opp­drags­gi­vere har og kom­plek­siteten av den aktuelle transak­sjon. Det enkelte team vil bestå og bli ledet av en transak­sjon­sad­vokat med spis­skom­petanse innen det rel­e­vante fagfel­tet. Team­led­eren vil sam­tidig sørge for at teamet består av de rik­tige ressursene, slik at vi lev­erer effek­tivitet og med høy kvalitet.

Våre transak­sjon­sad­vokater har vært juridisk råd­gi­vere i forbindelse med flere større reor­gan­is­eringer av norske bedrifter. Dette knyt­ter seg blant annet til opti­malis­er­ing av eksis­terende virk­somhet, tilret­te­leg­ging for over­dragelse eller ned­salg, samt skatte- og avgiftsmes­sig opti­malis­er­ing.

De siste årene har vi også bistått mange fam­i­lieeide bedrifter med å legge til rette for gen­erasjon­sskifte. Denne typen omor­gan­is­eringer krever at det gjøres en hel­hetlig og dypt­gående vur­der­ing av alle rel­e­vante forhold og virknin­gene av de ulike val­gene for å finne den beste mod­ellen.

Basert på vår stør­relse og kom­petanse innen alle juridiske fagfelt, finner vi frem til den opti­male løs­nin­gen i sam­råd med våre oppdragsgivere.

Extremely professional in all matters. Excellent in negotiations, flexible, goal-oriented, always “on line” with quick feedback – e-mails, phone and drafts. Positive and easy going individuals.

- Chambers and Partners

Vår rådgivning omfatter blant annet:

Fusjoner og fisjoner

Vi bistår ved fusjoner og fisjoner. Vår erfar­ing, kom­bin­ert med førsteklasses kom­petanse og høy effek­tivitet, sikrer at våre opp­drags­gi­vere får de beste og raskeste løs­nin­gene. Sam­tidig har vi en bredde i form av de ulike fagavdelin­ge­nes eksper­tise, som gjør at vi kan håndtere særskilte prob­lem­still­inger som måtte opp­stå i forbindelse med fusjoner og fisjoner. Våre transak­sjon­sad­vokater vil sørge for at ressurser fra de andre fagavdelin­gene alltid står til rådighet i den grad og utstrekn­ing det er behov for det.

Omorganiseringer

Våre transak­sjon­sad­vokater har vært juridisk råd­gi­vere i forbindelse med flere større reor­gan­is­eringer av norske bedrifter. Dette knyt­ter seg blant annet til opti­malis­er­ing av eksis­terende virk­somhet, tilret­te­leg­ging for over­dragelse eller ned­salg, samt skatte- og avgiftsmes­sig opti­malis­er­ing. I de siste årene har vi også bistått mange fam­i­lieeide bedrifter med å legge til rette for gen­erasjon­sskifte og bidratt med å opti­malis­ere for over­gang til neste gen­erasjon.

Denne typen omor­gan­is­eringer krever at det gjøres en hel­hetlig og dypt­gående vur­der­ing av alle rel­e­vante forhold og virknin­gene av de ulike val­gene for å finne den beste mod­ellen. Basert på vår stør­relse og omfat­tende spis­skom­petanse innen alle juridiske fagfelt, finner vi frem til den opti­male løs­nin­gen i sam­råd med våre oppdragsgivere.

Kontaktpersoner

Amund Fougner Bugge bistår en bred gruppe av nasjonale og utenlandske foretak ved transaksjoner i Norge og utlandet. Amund er aktiv i transaksjoner både i unoterte og i børsnoterte selskaper. Han har betydelig erfaring med overtakelse av børsnoterte selskaper, børsnoteringer og andre egenkapitalmarkedstransaksjoner, og er høyt spesialisert innenfor det børs- og verdipapirrettslige området.
Vidar har bred erfaring med rådgivning med oppkjøp og salg av virksomheter, due diligence-prosesser, kapitalmarkedstransaksjoner, fusjoner og oppkjøp, obligasjonslån og generell selskaps- og verdipapirrett.
Arild Paulsen har spesialkompetanse innenfor avtale/kontraktsrett, selskapsrett, offentlige anskaffelser og entrepriserett. Han jobber i det vesentlige med kontrakter, selskapsrett, herunder transaksjoner med betydelig innslag av eiendomstransaksjoner (eiendommer og eiendomsselskaper), utbyggingsprosjekter og generelle eiendomsproblemstillinger, offentlige anskaffelser og entrepriserett.
Asbjørn har lang erfaring med transaksjonsprosesser, fusjoner, oppkjøp, kontraktsrett og selskapsrett. Han har omfattende erfaring med restruktureringer, investeringer samt kjøp og salg av virksomheter nasjonalt og internasjonalt.