Selskapsrett

Vårt team innenfor selskapsrett har kompetanse, erfaring, ressurser og vilje til å levere førsteklasses, effektiv og kommersiell bistand.

En grunnleggende kjennskap til de selskapsrettslige regler og deres betydning i praksis er vesentlig for alle selskaper og øvrige juridiske enheter i deres arbeid med å skape verdier for eiere, investorer, medarbeidere mv.

Våre klienters særlige behov og interesser og ikke minst deres bransjeområders særegenheter og standarder er alltid vårt utgangspunkt når vi rådgir i selskapsrettslige spørsmål.

Simonsen Vogt Wiig is a strong performer in Norway across the spectrum of financial and corporate work.

IFLR1000

Actively seek solutions to problems.

Legal 500

Vår rådgivning omfatter blant annet:

Selskapsetablering og selskapsform

Når en virksomhet skal etableres er det en rekke vesentlige juridiske og praktiske forhold som må vurderes for å sikre en best mulig start. Vi fungerer som din sparringpartner når du skal etablere et nytt selskap, velge den mest optimale selskapsform og utarbeide eller endre vedtekter. På denne måten sikres det best mulige grunnlag for en god start.

Kapitalforhold og omstrukturering

De fleste selskaper vil kunne ha behov for å tilpasse kapital-, selskaps- eller eierstrukturen. Dette krever inngående kunnskap til de selskapsmessige muligheter og utfordringer i det enkelte selskap. Våre advokater har omfattende erfaring og kunnskap om selskapsrettslige regler og aspekter som bør vurderes i forbindelse med en endring av selskapets kapitalforhold eller organisering.

Vår rådgivning omfatter bl.a.:

 • Reorgansiering, herunder omdanning til annen selskapsform
 • Fusjoner og fisjoner, herunder grensekryssende transaksjoner
 • Kapitalstrukturer, herunder kapitalforhøyelser og -nedsettelser
 • Oppløsning og avvikling
 • Kjøp og salg av egne aksjer, samt innløsning
Eierstyring og selskapsledelse

Vårt team av selskapsrettsadvokater rådgir om ledelsesforhold og interne regler relatert til eierstyring og selskapsledelse, herunder betydningen av dette regelsett for de berørte parter i praksis.

Vår rådgivning omfatter bl.a.:

 • Anbefaling for god eierstyring og selskapsledelse, herunder utarbeidelse og implementering av retningslinjer
 • Ledelsens forhold til selskapet, eierne og andre relaterte parter
 • Risiko for ansvar for styremedlemmer og ledelse
 • Incentivprogrammer for ledelsen
Generalforsamlinger

Det er avgjørende at en generalforsamling planlegges og gjennomføres riktig. Vi har solid erfaring med å rådgi selskaper og andre foretaksformer om generalforsamlinger og våre advokater velges ofte til å lede generalforsamlinger.

Vår rådgivning omfatter bl.a.:

 • Forberede og avvikle generalforsamlinger, herunder utarbeide innkallinger og fullmakter
 • Innhente og fremlegge nødvendige dokumenter
 • Vurdere vedtakelseskrav
 • Lede generalforsamlingen
 • Melde vedtak til Foretaksregisteret
Eierskap og aksjonæravtaler

Det er av vesentlig betydning at det er en positiv dialog mellom eierne og ledelsen slik at eierne får innsikt i selskapet og ledelsen holdes informert om eiernes interesser og ønsker.

Vi har bred erfaring med å rådgi alle typer av selskaper om forholdet mellom et selskap og dets eiere, og vi hjelper til med å skape hensiktsmessige rammer og eierstruktur for å sikre en god samhandling mellom et selskap og dets eiere.

Vår rådgivning omfatter bl.a.:

 • Forhandling om og utarbeidelse av aksjonæravtaler
 • Minoritetsbeskyttelse
 • Majoritetsmisbruk
 • Aksjonærers rolle i børsnoterte selskaper
 • Aksjonærers innflytelse på generalforsamlinger