Karriere

Karriere i Simonsen Vogt Wiig

Hos oss blir du en del av et sterkt faglig og forretningsorientert miljø. Vår kul­tur er kjent for å være inklud­erende med et felles mål om å lykkes både indi­vidu­elt for den enkelte og firmaet som hel­het.

Våre klien­ter stiller høye krav til vår faglige kom­petanse. I til­legg ønsker de advokater med kom­mer­siell forståelse og evne til å se for­ret­ningsmu­ligheter. Dette krever mye av oss som firma og det krever mye av den enkelte advokat.

Utvikling satt i system

Som en kom­petansebedrift står derfor utvikling av men­neskene helt sen­tralt. Vi ønsker at våre medar­bei­dere stadig skal utvikle seg for å stå best mulig rustet til å møte utfor­drin­gene som advokat i et av de ledende juridiske miljøene i Norge.

Dette skjer daglig gjennom spennende og utfordrende saker for våre klienter, samt felles erfaringsutveksling ansatte imellom. I tillegg er opplæring satt i system gjennom firmaets eget utviklingsprogram for juridiske ansatte på alle nivå.

Vi prak­tis­erer sys­tem­a­tiske tilbakemeldinger med fokus på prestasjoner og frem­tidige målset­ninger. Klare for­vent­ninger til hver enkelt, i kom­bi­nasjon med kar­ri­ere­planer, skaper mål­ret­tet utvikling av hver ansatt.

Se alle ledige stillinger