Hjem / Innsikt / Endringer i skatteloven som strakstiltak til næringslivet som følge av coronautbruddet

Endringer i skatteloven som strakstiltak til næringslivet som følge av coronautbruddet

Som en del av Regjeringens strakstiltak av 13. mars.2020 for å avdempe de samfunnsøkonomiske konsekvensene for Coronautbruddet er det foreslått en del endringer i skattelovgivningen, herunder forslag om adgang til tilbakeføring av underskudd i 2020 mot positiv alminnelig inntekt i 2019 og 2018 og utsatt betaling av formuesskatt. Nedenfor følger en kort omtale av enkeltdelene i forslaget.
Stone lion

Utsatt betalingsfrist for forskuddsskatt med forfall 15. mars 2020.

Personlige næringsdrivende som skal betale første termin av forskuddsskatten 15. mars 2020 får utsatt frist for innbetaling til 1. mai 2020.

Midlertidig tilbakeføring av selskapsunderskudd

Forslaget innebærer:

 • Regjeringen foreslår å innføre en midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil MNOK 30 i underskudd i 2020 mot skattlagt overskudd to foregående år.
 • Forslaget gjelder for etterskuddspliktige selskap og innretninger (aksjeselskaper mv.), men ikke for personlig næringsdrivende.
 • Forslaget gjelder heller ikke for selskaper stiftet i 2020 etter reglene om skattefri omdanning.
 • Underskudd som gir grunnlag for skattefradrag ved tilbakeføring vil ikke gi grunnlag for fremføring i inntekt for et senere år.
 • Underskudd fra NOKUS-selskap er utenfor tilbakeføringsadgangen.
 • Overskytende underskudd i 2020 kan fremføres etter ordinære regler.
 • Tilbakeføringsadgangen gjelder ikke i særinntekter som for eksempel grunnrenteinntekt for kraftforetak eller særskattepliktig inntekt etter petroleumsskatteloven.

Når det gjelder gjennomføring av tilbakeføringen går forslaget ut på at det beregnes et skattefradrag på 22 pst. (25 pst. for finansskattepliktige virksomheter) på grunnlag av årets underskudd, begrenset til positiv alminnelig inntekt for de to foregående årene. Ved at tilbakeføringsadgangen begrenses til et underskudd på 30 mill. kroner per selskap vil det innebære at skattefradraget maksimalt vil utgjøre MNOK 6,6. Fradraget vil gis automatisk. Skattepliktige kan kreve ikke å bli omfattet av ordningen.

Skatt til gode som oppstår som følge av det beregnede skattefradraget, utbetales ved skatteoppgjøret for inntektsåret 2020, som finner sted i 2021. Det vil bli beregnet renter på beløpet fra 15. mars 2021 og frem til skatteoppgjøret blir sendt skattepliktige på høsten samme år.

Særlig om fusjonerte og fisjonerte selskaper
Selskap som fusjonerte i 2019 eller fusjonerer i 2020, vil kunne tilbakeføre underskudd i det fusjonerte selskapet i 2020 i overskudd som både det overtakende og det overdragende selskapet hadde i inntektsår før fusjonsåret.

For selskap som har fisjonert i underskuddsåret, skal det skje en fordeling av beløpsgrensen mellom overdragende og overtakende selskap i fisjonen. Fordelingen skal etter forslaget skje i samme forhold som selskapskapitalen er fordelt mellom selskapene.

Oppløsning av selskaper og opphør av virksomhet i 2020
For selskaper som har underskudd i oppløsningsåret har skatteloven allerede en tilstrekkelig bestemmelse om tilsvarende tilbakeføringsadgang i skatteloven §14-7.

Selskaper med kreditfradrag
Tilbakeførte underskudd skal ikke få konsekvenser for beregning av grunnlaget for kreditfradrag i tilbakeføringsåret. Dette innebærer at den forenklede metoden for gjennomføring av tilbakeføringen kan brukes også i tilfeller der det er innvilget kreditfradrag i tilbakeføringsåret/-årene.

Skattefunn
Tilbakeføring av underskudd ikke skal påvirke beregningen av FoU-fradrag for tilbakeføringsåret.

Virksomheter underlagt særskatteregimene
Det er ikke foreslått noe unntak fra tilbakeføringsadgangen for petroleums- og kraftsektorene for så vidt gjelder selskapenes alminnelige inntekt. For selskap innenfor rederiskatteordningen vil tilbakeføringsadgangen bare få betydning for finansunderskudd og -inntekt.

Forslag knyttet til utsatt betaling av formuesskatt for inntektsåret 2020

Forslaget innebærer:

 • Ordningen vil gjelde for personlige skattytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat (regnskapsmessig underskudd) i 2020.
 • Formue i børsnoterte og ikke-børsnoterte aksjer vil utgjøre virksomhetsformue. Det samme gjelder formue i andeler i deltakerlignede selskaper. For eiere av enkeltpersonforetak vil driftsmidler (som er omfattet av skatteloven § 4-17 annet ledd) og næringseiendom utgjøre virksomhetsformue.
 • For selskap som utarbeider konsernregnskap, er vilkåret at konsernregnskapet har negativt resultat for å få utsatt betaling av formuesskatten på aksjer i morselskapet
 • Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.
 • Skattyter som er formuesskattepliktig til Norge for virksomhetsformue i et EØS-land, vil være omfattet av utsettelsesordningen. Det er et krav at regnskapsplikten i vedkommende land må være tilsvarende som etter norsk regnskapslovgivning.
 • Betaling av skatt på formue i land utenfor EØS skal ikke kunne utsettes.
 • Forslaget om utsatt betaling forutsetter at formuesskatten som kan utsettes basert på underskudd i årsregnskapet for 2020 tilsammen utgjør minst NOK 30 000. Beløpet som utsettes vil etter forslaget utgjøre formuesverdien av aksjen/andelen/eiendelen multiplisert med skattesatsen, det vil si uten å trekke inn en forholdsmessig andel av skattyters bunnfradrag og gjeld på de aktuelle formuesobjektene.
 • Utsatt betaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 betyr at skattyter må betale formuesskatt for to inntektsår når utsettelsesperioden utløper. Betaling av formuesskatten utsettes i tilfelle i ett år (til 2022) når vilkårene for betalingsutsettelse er oppfylt.

Betalingsfristen for den utsatte formuesskatten regnes fra forfall for første termin av restskatt (i 2021). Fristen vil derfor kunne variere for den enkelte skattyter. Det vil bli sendt ut eget krav om betaling av den utsatte formuesskatten i forkant av betalingsfristen i 2022. Etter forslaget må skattyter kreve utsettelse av formuesskatten innen fristen for levering av skattemeldingen. Dette gjelder selv om skattyter har søkt om og fått nedsatt forskuddstrekk eller forskuddsskatt.

Etter forslaget skal utsatt formuesskatt tillegges en egen rente frem til ny betalingsfrist for den utsatte formuesskatten. Det legges opp til at det i forskrift gis nærmere bestemmelser om utformingen av rentebestemmelsen, herunder om rentesats, renteperiode og beregning av renten. Dette innebærer blant annet at rentesatsen kan bli justert ved vesentlige endringer i markedsrenten. Betales ikke skatten innen den utsatte betalingsfristen, foreslås det at det skal påløpe forsinkelsesrenter på vanlig måte. Per 1. januar 2020 er denne 9,5 pst. Det er ikke forslått noe særskilt krav til sikkerhetsstillelse.

Nedsatt forskuddstrekk eller forskuddsskatt

Skattyter som kan sannsynliggjøre at virksomheten vil gå med underskudd i 2020, vil etter forslaget kunne søke om fritak for betaling av forskuddstrekk eller forskuddsskatt for virksomhetsformue i 2020. Dokumentasjon som sannsynliggjør at det forventes et underskudd i 2020 må oppgis på forespørsel. Dokumentasjon kan for eksempel være kvartalsrapporter, månedsrapporter e.l.

Regjeringens proposisjon kan i sin helhet leses her.

Dersom du har behov for bistand kan du kontakte Vidar eller Belinda eller en annen av våre advokater. SVW vil til enhver tid kunne bistå med skatte- og selskapsrettslig rådgivning og annen juridisk ekspertise. Vi har forberedt hjemmekontor for alle våre ansatte og møter kan gjennomføres både via telefon og som Teams/Skype-møter.

Simonsen Vogt Wiigs advokater er operative som normalt  fra hjemmekontor og kan bistå med vurderinger og spørsmål knyttet til endringene som nå er innført. Vi har egne håndteringsteam som settes inn ved akutte og vanskelige situasjoner. Våre team har lang erfaring fra dette arbeidet og spesialekspertise på omlegging/restrukturering av virksomhet, finansiering, rammer for håndtering av ansatte samt vurdering/reforhandling av kontraktbetingelser med en kommersiell tilnærming.

Vi har samlet alle relevante artikler og webinarer om coronaviruset på denne siden