Tilbake

Simonsen Vogt Wiig følger utviklingen av coronaviruset tett, og har satt ned tverrfaglige håndteringsteam som kan bistå i ulike typer spørsmål ved våre ulike kontorer. Denne siden vil bli løpende oppdatert med nye artikler og webinar i takt med utviklingen.

For løpende oppdateringer og nyheter, følg vår LinkedIn-side

Simonsen Vogt Wiigs advokater er nå operative fra hjemmekontor. Vi har opprettet tverrfaglige task force ved alle våre kontorer, for mer informasjon se nederst på denne siden. 

Gå direkte til:
SVW Task Forces
Alle webinarer
Arbeidsrett
Risikostyring og Compliance
Kontraktsrett, force majeure og tvisteløsning
EU-, EØS- og konkurranserett
Finansiering og restrukturering
Selskapsrett og transaksjoner (M&A)
Skatter og avgifter
Shipping, luftfart og transport

 

Særskilt om håndtering i kommunene:  

Webinar: Hvordan håndtere koronasituasjonen i kommunene?
(Tilgjengelig 7. april kl. 10)
Koronautbruddet medfører usikkerhet for svært mange. Dette gjelder både offentlig og privat sektor, men mens deler av det private næringsliv opplever svikt i omsetning og oppdrag vil det offentlige møte helt andre utfordringer. Her i dette webinaret tar advokatfullmektig Trine Grønbech og advokat/partner Trine Lise Fromreide en gjennomgang av hvilke utfordringer kommuner kan møte i denne særskilte situasjonen som har oppstått.

 

Arbeidsrett: 

Webinar: Hjemmekontor eller ikke etter påske? 
(15. april) På pressekonferansen 7. april 2020 informerte Regjeringen om oppheving av enkelte av smitteverntiltakene. Det ble imidlertid understreket at de som kan jobbe på hjemmekontor fortsatt bør gjøre det. Vi snakker praktisk og juridisk om hvilke vurderinger og avveininger en arbeidsgiver med kontoransatte bør og må gjøre før de ansatte kalles tilbake på kontoret.

Onsdag 15. april kl. 15:00 - 15:45
Trykk her for å melde deg på

Podcast: Personalledelse i korona-tider
(2. april) Marianne Kartum, Partner og Advokat i Simonsen Vogt Wiig, og Lars Asle Einarsen, Psykologspesialist og Daglig leder i Workplacedevelopers AS, vil i denne podcasten gi deg gode råd og mye kunnskap om ledelse, lover og regler, og ikke minst veilede gjennom denne utfordrende perioden.

Episode 1 handler om personalledelse i korona-tider. En tid hvor mange opplever store endringer, og vi er tvunget til å jobbe på nye måter. Mange ledere opplever mer press og ansvar, og deres rolle er for mange viktigere enn noen gang. I en tid hvor mange vanskelige beslutninger må fattes på kort tid, kan det være mer utfordrende enn tidligere å være en god leder for alle medarbeidere. Marianne sin spesialkompetanse innen arbeidsrett, og Lars Asle sin spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi, gir det mange gode råd og regler å holde fast i gjennom denne prosessen!

Artikkel: Kan Covid-19 godkjennes som yrkessykdom?
(2. april) Det ser ut til at de fleste som blir smittet av corona-viruset kun får lette og forbigående plager. Det er imidlertid enkelte som får alvorlige plager, og noen som i verste fall dør, som følge av virussykdommen. Spørsmålet om erstatning for varig mén og økonomisk tap under yrkesskadeforsikringen kan da være aktuelt. Det er flere vilkår som må være oppfylt for at man skal kunne ha krav på erstatning under yrkesskadeforsikringen. 

Webinar: Koronakrisen og ferie – hvilket handlingsrom har arbeidsgiver?
(1. april) Påsken er kun dager unna og arbeidstakeres utsikter til utenlandsferie i sommer svinner hen. Hvilken styringsrett har arbeidsgiver til å pålegge arbeidstaker å ta ut ferie i en situasjon hvor det ikke er lov å dra på hytta og hvor det å krysse kommunegrenser kan sende arbeidstaker i karantene?

Artikkel: Covid-19 measures in Norway - oppsummering av alle tiltak (engelsk) 
(29. mars) A number of measures have been implemented to alleviate the negative effects that employers all over the country are experiencing as a result of the Covid-19 outbreak.

Webinar: Arbeidsgivers styringsrett
(27. mars) Koronautbruddet medfører usikkerhet for svært mange. Mange bedrifter opplever kraftig svikt i omsetning, mens andre har fått nye oppdrag. Er det med bakgrunn i lovverket mulig å si noe om hvilken fleksibilitet en arbeidsgiver har i dag for å tilpasse driften til det nye behovet? For en arbeidsgiver er det mange spørsmål som melder seg i disse tider. Kan man pålegge sine medarbeidere å reise til smitteutsatte områder i forbindelse med et oppdrag? Kan man pålegge de ansatte å ta ut ferie eller avspasering? Har man rett til å omdisponere medarbeideres arbeidsoppgaver? Hvor mye kan man bestemme som leder? I dette webinaret fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen får du møte advokat og partner Marianne Kartum i samtale med markedssjef Torgeir Sølsnes, NiT.

Artikkel: Kan arbeidsgiver pålegge sine arbeidstakere å ta ut ferie tidligere? 
(27. mars) Både i Dagens Næringsliv og i Finansavisen har det de siste dagene vært fremmet forslag fra flere økonomer om at fellesferien bør gjennomføres tidligere for å redusere de økonomiske konsekvenser av korona-situasjonen. Vi har sett nærmere på hvilke muligheter arbeidsgivere, etter gjeldende lovregulering, har til å pålegge sine arbeidstakere å ta ut ferie og til å endre allerede fastsatt ferie. Vi vil i det følgende gi en kort oversikt over regelverket.

Webinar: Permittering i koronatider
(24. mars) Koronakrisen skaper store utfordringer for mange, både arbeidsgiver og arbeidstaker. Hva kan en virksomhet foreta seg for å redusere de negative virkingene? For mange bedrifter er permittering et alternativ. I dette webinaret vil vi få praktisk innsikt i regelverket for permittering.I dette webinaret fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen får du møte advokat og partner Marianne Kartum i samtale med markedssjef Torgeir Sølsnes, NiT.

Artikkel: Lovendringer av 20. mars 2020 for å dempe de økonomiske virkningene av myndighetenes tiltak for å redusere Covid-19-smitte
(22. mars) Regjeringen kunngjorde torsdag 12. mars 2020 inngripende tiltak i forsøk på å dempe de økonomiske virkningene av utbruddet av Covid-19 viruset. Stortinget vedtok denne krisepakken torsdag 19. mars 2020 som ble sanksjonert av Kongen i Statsråd 20. mars 2020.

Artikkel: Hva skjer med pensjonsavtaler og personalforsikringer ved permitteringer? 
(20. mars) I mange bedrifter spør man seg nå hva som skjer med pensjonsavtalene og personalforsikringene for ansatte som permitteres. I denne artikkelen gir vi en kort oversikt over hovedreglene. 

Webinar: Midlertidige lønnskutt
(19. mars) Det kan bli aktuelt for mange virksomheter å iverksette midlertidige lønnskutt som en følge av coronakrisen. Vi, ved vår arbeidsrettsekspert Lill Egeland, holder webinar om de rettslige aspektene og praktisk tilnærming.

Artikkel: Er man yrkesskadedekket ved bruk av hjemmekontor?
(17. mars) I disse coronatider flyttes tusenvis av kontorarbeidsplasser fra fast kontorsted til hjemmekontor. Et spørsmål mange lurer på er om man som arbeidstaker er yrkesskadedekket når man har hjemmekontor? Dessuten om man bør ha tilleggsdekninger ut over den lovpålagte yrkesskadeforsikringen? 

Webinar: Nye permitteringsregler fra Regjeringen 
(16. mars) Fredag 13. mars kom Regjeringen med nye permitteringsregler for å dempe coronakrisen. Vår arbeidsrettsekspert, Lill Egeland, går gjennom eksisterende og nye permitteringsregler fra et praktisk perspektiv.

Artikkel: Regjeringen innfører endringer i permitterings- og skattereglene som følge av coronaviruset
(14. mars) En rekke virksomheter møter som følge av coronaepidemien utfordringer knyttet til krav om stenging for bestemte bransjer, avlysninger av arrangementer og fravær av kunder og etterspørsel etter tjenester. Regjeringen innførte fredag 13. mars en krisepakke som skal hjelpe næringslivet med å klare seg i tiden fremover og unngå oppsigelser og konkurser.

Webinar: Arbeidsgivers plikter ved koronasmitte
(12. mars) Et kort webinar om hva arbeidsgivere bør foreta seg ved påvist koronasmitte i sine organisasjoner. Webinaret er holdt av vår arbeidsrettsekspert Lill Egeland

Risikostyring og Compliance: 

Artikkel: ESMA clarifies how to comply with the MiFID II telephone recording requirements in response to the Covid-19 pandemic
(24. mars) The global spread of Covid-19 has created significant challenges also to financial institutions, including related to compliance with MiFID II requirements on the recording of telephone conversations. The European Securities and Markets Authority (ESMA) has lately issued a statement clarifying how credit institutions and investment firms may temporarily apply these requirements.

Artikkel: Far reaching legislative measures to fight consequences of Covid-19 outbreak
(19. mars) On Wednesday 18 March 2020, the Norwegian Government put forward a bill which will give the Government vast authorization to fight Covid-19 and its consequences for the society. It is called the corona act. The aim is to facilitate "sound and effective measures necessary to limit the disruption of normal social functions" of the Covid-19 outbreak (article 1).

Webinar: Kontinuitetsplanlegging og risikostyring ved coronasmitte
(18. mars) I en ny fase av coronasmitten, hvor mange virksomheter opplever store konsekvenser i form a restriksjoner, tapt arbeidskraft, sviktende leveranser og manglende leveringsevne, er det særlig viktig å håndtere kritiske funksjoner og å sikre kontinuitet for fortsatt operasjonell drift. En juridisk beredskapsplan kan også være avgjørende til å styre unna store tap. Advokat Malin Tønseth gir konkrete råd om risikostyring som kan redusere virksomhetens tap i en krisesituasjon.

Artikkel: Kontinuitetsplanlegging og risikostyring i forbindelse med coronaviruset
(17. mars) Konsekvensene av coronasmitten er nå merkbare for mange virksomheter i form av redusert arbeidskraft, sviktende leveranser og leveringsevne. I denne artikkelen belyser vi viktige grep virksomheter kan ta for sikring av operasjonell drift og begrensning av tap.

Artikkel: Corona: Beware of increased cyber risk
(16. mars) Many organizations are these days in a phase of reorganizing their operations and establishing alternative solutions to ensure continued business work capacity. Meanwhile numerous hackers and other cyber criminals around the world are mobilizing themselves to take advantage of the extraordinary situation. All business should therefore be aware of a significant increase of cyber risk in relation to the current corona crisis. Read more in this article.

Webinar: Corona og GDPR Compliance
(12. mars) Et kort webinar om hvordan virksomhetenes arbeid med coronatiltak påvirkes av GDPR. Webinaret er holdt av vår personvernekspert Malin Tønseth

Artikkel: GDPR: Hvordan bør virksomhetene forholde seg til GDPR? 
(11. mars) I forbindelse med det omfattende arbeidet med Covid-19 (eller coronaviruset) og pågående kriseberedskap er det nå især to situasjoner som setter GDPR-compliance på spissen. I denne artikkelen beskriver vi hva bedrifter bør foreta seg nå. 

Kontraktsrett, force majeure og tvisteløsning: 

Artikkel: Coronaviruset og situasjonen i eiendomsbransjen
(1. april) Eiendomsteamet til Simonsen Vogt Wiig opplever fortsatt høy aktivitet og vi bistår våre klienter med gjennomføring av 12 transaksjoner i eiendomssektoren inneværende uke. Gjennomføring av flere av transaksjonene har blitt utsatt noe som følge av at långivende banker trenger mer tid til å forberede seg for utbetaling av lån. Usikkerheten i markedet er nå høy grunnet situasjonen rundt Covid-19 og på kort sikt vil man måtte forvente et redusert aktivitetsnivå.

Artikkel: Korona og økonomisk rettsikkerhet for små og mellomstore bedrifter
(31. mars) Mange små og mellomstore bedrifter er pålagt næringsforbud som følge av smitteverntiltakene. Den økonomiske rettssikkerheten til disse bedriftene har så langt vært lite påaktet. I foreløpig utgave til Prop. 67 S (2019-2020) om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet, varsler Regjeringen blant annet en kompensasjonsordning for virksomheter med stort inntektsbortfall som følge av virusutbruddet.

Webinar: Korona og force majeure i byggebransjen
(30. mars) Koronapandemien rammer næringslivet hardt, også byggebransjen. Håndverkere settes i karantene. Byggevarer blir forsinket eller uteblir. Oppfyllelsen av byggekontrakter blir både forsinket og dyrere som følge av koronautbruddet og de tilhørende myndighetskrav. Hvem har ansvaret? Hva betyr force majeure? Må krav varsles? Vi gir her en oversikt over de regler vi finner i bransjens NS-kontrakter. Vår ekspert på entrepriserett, Kjell Sagen Berg, holdt sammen med Næringsforeningen i Trondheimsregionen et webinar om force majeure i byggebransjen. 

Artikkel: Bygg og entreprise: Er alle korona-råd verdt å følge?
(24. mars) Etter utbruddet av Covid-19 er det publisert mange nyhetsbrev/artikler om «force majeure», og det er stort sett gode råd å få. Men ikke alle er like nyanserte; stopp opp og tenk litt!

Artikkel: The Norwegian Parliament adopts new Corona act
(21. mars) On Wednesday 18 March 2020, the Norwegian Government put forward a bill which will give the Government vast authorization to fight Covid-19 and its consequences for the society. Today, 21 March 2020, a more narrow Corona act was adopted by the Norwegian Parliament.

Artikkel: Far reaching legislative measures to fight consequences of Covid-19 outbreak
(19. mars) On Wednesday 18 March 2020, the Norwegian Government put forward a bill which will give the Government vast authorization to fight Covid-19 and its consequences for the society. It is called the corona act. The aim is to facilitate "sound and effective measures necessary to limit the disruption of normal social functions" of the Covid-19 outbreak (article 1).

Webinar: Corona – ikke automatisk force majeure!
(16. mars) Vi står overfor det som er en meget utfordrende situasjon for næringslivet (og samfunnet for øvrig). Det er lett å tenke at så spesielle omstendigheter gir grunnlag for å "kaste kortene" og erklære "force majeure" eller tilsvarende. Vi har allerede sett tilfeller hvor selskaper sender ut et "alminnelig" force majeure-varsel. Så enkelt er det ikke. Advokatene Tage Brigt A. Skoghøy og Frode A. Berntsen tar for seg ulike sider av problemkomplekset og gir praktiske råd om håndtering. 

Artikkel:Informasjon til advokater som har sivile saker i domstolene
(16. mars) Advokat Christian Reusch, leder av lovutvalget for sivilprosess og voldgift har utarbeidet denne veilederen for noen forhold som advokater særlig bør være oppmerksom på. Veilederen er publisert på Advokatforeningens hjemmesider. 

Artikkel: Coronavirus i kontraktsforhold – force majeure og oppfyllelse etter kontraktens innhold?
(13. mars) De ekstraordinære følgene av coronaviruset vil medføre at mange kontraktsparter ikke vil kunne oppfylle sine forpliktelser og/eller at oppfyllelse vanskeliggjøres. Det er derfor viktig å kartlegge potensielle konsekvenser av coronaviruset og dets betydning for oppfyllelse av kontrakter, og videre om kontraktene inneholder mekanismer som kan gjøres gjeldende under den situasjonen som nå har oppstått. I denne artikkelen retter vi oppmerksomheten på force majeure og dets rettsvirkninger. 

 

EU-, EØS- og konkurranserett: 

Artikkel: Håndheving av konkurranseloven under coronakrisen
(25. mars) Samarbeid mellom konkurrenter er normalt forbudt. I de ekstremsituasjoner med store markedsforstyrrelser som kan oppstå fremover vil konkurranseloven kunne praktisere annerledes.

Artikkel: The transport sector is exempted from Norwegian equivalent to Article 101 TFEU – "crisis cartels" in the wake of the covid-19 pandemic
(19. mars) The Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries has adopted a new regulation exempting the transport sector from the prohibition in Section 10 of the Norwegian Competition Act; cf. FOR-2020-03-18-340.

Artikkel: Statsstøtteregler åpner opp for redningspakker
(18. mars) Many companies are now in crisis due to the Covid-19 outbreak. The European Commission and EFTA Surveillance Authority, therefore, ease state aid rules. In practice, large parts of the state aid rules and guidelines are now virtually "suspended."

Artikkel: Coronakrisen og anskaffelsesretten
(16. mars) Myndighetene har vært raskt på banen med anskaffelsesrettslig veiledning i Corona-krisen. I artikkelen pekes det på at norske myndigheter kunne ha vært enda klarere på hva som gjelder i avveiningen mellom anskaffelsesreglene og beskyttelse av liv og helse. Les mer i denne artikkelen fra vårt ekspertteam på offentlige anskaffelser. 

Finansiering og restrukturering: 

Artikkel: Covid-19 measures in Norway - oppsummering av alle tiltak (engelsk) 
(29. mars) A number of measures have been implemented to alleviate the negative effects that employers all over the country are experiencing as a result of the Covid-19 outbreak.

Artikkel: Regjeringens nye ordning for å sikre bedrifter bedre likviditet
(20. mars) 
Regjeringen la i dag, fredag 20. mars, frem den varslede proposisjonen om nye ordninger for å sikre bedrifter bedre likviditet. Les mer om ordningene i denne artikkelen. 

Artikkel: Ny låne- og garantiordning for å styrke norske selskapers likviditet
(16. mars) Regjeringen la 15. mars 2020 frem forslag til ny låne- og garantiordningen på totalt NOK 100 milliarder. Les mer om forslaget i denne artikkelen fra to av våre eksperter på finansiering og restrukturering. 

Webinar: Selskaper i finansiell krise
(16. mars) Nødvendige tiltak og langsiktige løsninger som følge av coronaviruset. Våre eksperter på finansiering, restrukturering og insolvens, Peter Aall Simonsen og Bjørn Åge Hamre holder webinar med en oversikt over de rettslige handlingspliktene og praktiske råd for hva styret og ledelsen bør gjøre.

Artikkel: Økonomiske støttetiltak som følge av coronaviruset
(13. mars) Mange bedrifter vil rammes hardt økonomisk av de tiltakene som er iverksatt som følge av coronaviruset (Covid-19). Staten og andre offentlige myndigheter kan raskt gå inn med ekstraordinære støttetiltak uten hinder av EØS-avtalens statsstøtteregler.

Artikkel: Coronavirus og finansiell uro - viktig  å ta riktige grep raskt
(11. mars) Coronaviruset (COVID-19) har medført at det både i Norge, Europa og resten av verden blitt, eller i ferd med å bli, iverksatt omfattende smitteverntiltak, og det er grunn til å tro at konsekvensene av dette vil gi en betydelig negativ påvirkning av verdensøkonomien. I denne artikkelen viser vi til flere konkrete grep bedrifter kan ta. 

Selskapsrett og transaksjoner (M&A): 

Artikkel: Generell adgang til å avholde styremøter og generalforsamlinger uten fysisk møte
(1. april) Regjeringen har vedtatt nye forskrifter som gir midlertidig unntak fra krav til fysiske møter for aksje- og allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, samvirkeforetak og stiftelser, uavhengig av hva slags saker som skal behandles.

Artikkel: M&A: Løsninger for å redusere usikkerhet som følge av coronaviruset
(11. mars) With public markets collapsing and economists predicting a Eurozone recession, the European M&A market must also be expected to be heavily impacted by the coronavirus. 

Skatter og avgifter: 

Artikkel: Covid-19 measures in Norway - oppsummering av alle tiltak (engelsk) 
(29. mars) A number of measures have been implemented to alleviate the negative effects that employers all over the country are experiencing as a result of the Covid-19 outbreak.

Artikkel: Endringer i skatteloven som strakstiltak til næringslivet som følge av coronautbruddet
(15. mars) Som en del av Regjeringens strakstiltak av 13. mars.2020 for å avdempe de samfunnsøkonomiske konsekvensene for Coronautbruddet er det foreslått en del endringer i skattelovgivningen, herunder forslag om adgang til tilbakeføring av underskudd i 2020 mot positiv alminnelig inntekt i 2019 og 2018 og utsatt betaling av formuesskatt. I denne artikkelen har vi en kort omtale av enkeltdelene i forslaget. 

Artikkel:Regjeringen innfører endringer i permitterings- og skattereglene som følge av coronaviruset
(14. mars) En rekke virksomheter møter som følge av coronaepidemien utfordringer knyttet til krav om stenging for bestemte bransjer, avlysninger av arrangementer og fravær av kunder og etterspørsel etter tjenester. Regjeringen innførte fredag 13. mars en krisepakke som skal hjelpe næringslivet med å klare seg i tiden fremover og unngå oppsigelser og konkurser.

 

Shipping, luftfart og transport: 

Artikkel: The transport sector is exempted from Norwegian equivalent to Article 101 TFEU - "crisis cartels" in the wake of the Covid-19 pandemic
(19. mars) The Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries has adopted a new regulation exempting the transport sector from the prohibition in Section 10 of the Norwegian Competition Act; cf. FOR-2020-03-18-340. Section 10 is the national equivalent to Article 101 TFEU and 53 EEA. The new rules are set to apply for three months but may be prolonged or shortened, depending on how the ongoing covid-19 pandemic evolves.

Artikkel: Enforcement of security interests and repossession of aircraft in Scandinavia
(19. mars) The aviation industry came to a standstill this month due to the outbreak of the Covid-19 virus, and this has hit the airlines worldwide. With the majority of the fleet on the tarmac, we could potentially see a number of airlines defaulting on their lease agreements and loan facilities. The question of how to enforce security or repossess an aircraft could sadly turn out to be something the lessors and the lenders would have to look into more closely in the time to come. 

Artikkel: Shipping: Coronaviruset og betydningen for internasjonal shipping #2
(17. mars) On 17 February 2020, we wrote our first notes on the effect of the virus on shipping. Since then, both the outbreak as well as the measures against it are spreading wider. We have received numerous queries from our clients and have assisted in establishing management plans for situations ranging from chartering, to shipbuilding and sale and purchase through to notices to master and crew on board. We sum up and highlight some of the recurring issues we have advised on, this time with regards to charters and insurances.

Artikkel: Shipping: Coronaviruset og betydningen for internasjonal shipping
(17. februar) SVW has, across our offices, been giving guidance to clients both under English and Norwegian law as to the Coronavirus impact on shipping contracts, including on force majeure and similar exceptions clauses, and contract frustration. In this article we are touching upon these issues. 

 

Corona Task Forces

Simonsen Vogt Wiigs advokater er nå operative fra hjemmekontor. Vi har egne håndteringsteam som settes inn ved akutte og vanskelige situasjoner. Våre team har lang erfaring fra dette arbeidet og tilsammen spesialekspertise på omlegging/restrukturering av virksomhet, finansiering, rammer for håndtering av ansatte samt vurdering/reforhandling av kontraktbetingelser med en kommersiell tilnærming.

Task Force Oslo

Task Force Bergen

Task Force Trondheim

Task Force Stavanger

Task Force Tromsø

Task Force Kristiansand

Dersom du har noen spørsmål om hvordan du skal forholde deg til coronaviruset, er det bare å ta kontakt med medlemmer av våre task forces eller en av de øvrige advokatene våre