Hjem / Innsikt / Nye regler om forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak - «fast track» til restrukturering av gjeld

Nye regler om forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak - «fast track» til restrukturering av gjeld

I statsråd 19. juni 2020 ble det vedtatt nye regler om enklere rekonstruksjonsforhandling for små foretak. Målet er å begrense kostnadene for disse virksomhetene ved forhandlinger for å unngå konkurs. Reglene gjelder for alle foretak både aksjeselskaper og enkeltmannsforetak.
Close-up of a businessmans hand

Rekonstruksjonsloven trådte i kraft 11. mai 2020.  Hovedformålet med de nye reglene er å redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter, som er rammet av en akutt svikt i inntektene som følge av utbruddet.

Simonsen Vogt Wiig har tidligere omtalt rekonstruksjonsloven.

I rekonstruksjonsloven § 61 annet ledd er det gitt forskriftshjemmel til å gi særlige regler for små foretak med sikte på forenklet rekonstruksjonsforhandling.

I forskriften er «små foretak» definert som foretak der:

 1. gjennomsnittlig antall ansatte det siste året ikke overstiger ti årsverk,
 2. driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn seks millioner kroner, og
 3. foretakets balansesum er mindre enn 23 millioner kroner.

De nye reglene har til formål å forenkle og forkorte rekonstruksjonsprosessen for små foretak, og dermed begrense rekonstruksjonskostnadene for denne gruppen skyldnere. Forhandlinger etter de alminnelige reglene kan bli for omfattende og dyre for små foretak. De nye reglene skal bidra til at flere små bedrifter kan unngå konkurs, samtidig som reglene har som formål å ivareta rettssikkerheten for kreditorer, ansatte, kontraktsparter og andre berørte parter.

Både de ordinære og de forenklede rekonstruksjonsreglene nødvendiggjør i praksis grundige forberedelser før begjæringen om rekonstruksjon inngis til retten. Det forutsettes at foretaket har god oversikt over økonomien og er ajour med rapporteringer til offentlige myndigheter, bl.a. at mva. oppgaver er innlevert mv.  Dette kommer direkte til utrykk i forskriften § 3 annet ledd, der det bl.a. fremgår at begjæringen om rekonstruksjon skal dokumentere at: «skyldneren har en oversiktlig økonomi. Herunder skal det dokumenteres at alle skatte- og avgiftsmeldinger er innlevert, at siste regnskap er innlevert eller klargjort, og at skyldneren er oppført i pliktige registre som gjelder virksomheten…». I praksis bør det før en begjæring inngis ha vært gjennomført sonderinger med de største kreditorene og bankforbindelsen. Sonderingene bør i størst mulig grad avklare hvordan banken og de største kreditorene stiller seg til en rekonstruksjon. I de forenklede reglene for små foretak er det lagt opp til at begjæringen skal vedlegges forslag til rekonstruksjon. Før begjæringen inngis bør det være avklart i størst mulig grad hvilke kreditorer som kan ventes å stemme for rekonstruksjonen og hvilke som stemmer mot.  Under avstemmingen etter formell åpning av rekonstruksjon kan kreditorflertallet tvinge gjennom en løsning til rekonstruksjon. En slik avstemming vil bli bindende for alle kreditorene ved tingrettens stadfestelse.

Hovedtrekkene i de nye reglene er i korthet:

 • Små bedrifter kan be retten om å få oppnevnt en rådgiver, som må være en advokat som oppfyller vilkårene for å være rekonstruktør. Rådgiveren skal bistå med å utforme et forslag til rekonstruksjon på et tidligere tidspunkt, som kan vedlegges begjæringen om åpning av rekonstruksjonsforhandling. Dette innebærer at det kan utarbeides et forslag og gjennomføres avklarende forhandlinger med kreditorene før retten eventuelt åpner en formell rekonstruksjonsprosess. Retten kan avslå å oppnevne en rådgiver, dersom det etter foreliggende opplysninger er lite sannsynlig at skyldneren vil kunne oppnå frivillig rekonstruksjon eller tvangsakkord.
 • Rådgiveren skal oppnevnes til rekonstruktør, dersom etterfølgende rekonstruksjons­forhandling åpnes, med mindre særlige forhold tilsier noe annet. Man unngår da dobbeltarbeid og unødvendige kostnader.
 • Skyldneren skal selv dekke kostnadene ved rådgivning før rekonstruksjon. Retten kan pålegge at det innbetales et passelig forskudd.
 • De nye reglene legger til rette for at rekonstruksjonsforslaget raskere kan sendes ut til avstemming. Retten skal sette en frist for gjennomføring av oppdraget, som tilpasses boets størrelse og kompleksitet, men normalt ikke lenger enn fire uker.
 • Domstoladministrasjonen er gitt myndighet til å fastsette et standardisert oppsett for utforming av begjæring om rekonstruksjon.
 • Det er tilstrekkelig med en forenklet gjennomgåelse av skyldnerens økonomi med mindre det foreligger særlige forhold som tilsier noe annet. Forenklet rekonstruksjonsforhandlinger er begrenset til foretak med oversiktlig økonomi.
 • Retten skal som hovedregel ikke oppnevne kreditorutvalg. Dersom et flertall av de ansatte krever det, skal en representant for de ansatte bli hørt og eventuelle uttalelser skal vedlegges ved utsendelse av forslag til rekonstruksjon til avstemming.
 • Retten skal unnlate å oppnevne borevisor med mindre retten finner at det er særlig behov for det.
 • Retten skal unnlate å avholde fordringshavermøte med mindre retten finner at det er særlig behov for det.
 • Retten kan beslutte at rekonstruktørens plikt til å sende skyldnerens utkast til rekonstruksjon til fordringshaverne skal fravikes
 • Det gis forenklede avstemmingsregler for forslag som kun omfatter betalings­utsettelse.

Forskriftsreglene vil tre i kraft 1. juli 2020 og gjelder i første omgang til 1. januar 2021.