Hjem / Innsikt / Kan tradisjonelle samarbeidsformer mellom selskaper innen linjefart være i strid med domstolenes anvendelse av EUs kartellforbud etter TFEU art. 101?

Kan tradisjonelle samarbeidsformer mellom selskaper innen linjefart være i strid med domstolenes anvendelse av EUs kartellforbud etter TFEU art. 101?

Dette er tema for masteroppgaven til Asbjørn Østby, som han skrev mens han var tilknyttet Simonsen Vogt Wiigs skriveplassordning høsten 2022. Oppgaven har tittelen «Anti-competitive information exchange in liner shipping» og skal nå også publiseres i tidsskriftet MarIus fra Nordisk institutt for Sjørett.
Asbjorn liggende

Bakgrunn for oppgaven

“I et emne om konkurranserett ble jeg introdusert for hvordan alminnelige og sofistikerte former for informasjonsutveksling håndheves av domstolene. Da jeg senere i studiet lærte mer om shipping og ulike typer avtaler og praksiser innen linjefart, innså jeg at dette var et både aktuelt og potensielt problematisk grensetilfelle.”, sier Asbjørn. “Kombinasjonen av en tradisjonelt atypisk håndhevelse av reglene for linjefartselskaper og en noe strengere håndhevelse av informasjonsutveksling generelt, gjorde problemstillingen krevende, men samtidig mer interessant å undersøke.”

Nærmere om problemstillingene og funnene

Oppgaven introduserer først alternativene «avtaler» og «samordnet praksis» innenfor samarbeidsvilkåret i artikkel 101, samt ulike former for samarbeid i container shipping, inklusive konferanser, konsortia, allianser og «pools». Del 3 tar for seg vilkåret om å hindre konkurranse ved «formål», og gjennomgår både teoretiske perspektiver og den kursen som er staket ut i rettspraksis. Videre sammenholdes de ulike samarbeidsformene i linjefart opp mot de rettslige funnene, og Asbjørn drøfter hvorvidt dagens kommersielle praksis kan være i strid med den generelle anvendelsen av konkurransereglene.

Oppgavens funn bekrefter at det foreligger usikkerhet vedrørende rekkevidden av konkurransereglene i forhold til foretak innen linjefart. Særlig samarbeidsformen «allianser» kan stride mot dagens håndhevelse av artikkel 101 TFEU. Dette er ikke behandlet av EU-domstolene ennå, men illustreres i en rekke saker innenfor luftfart. En regulatorisk gjennomgang kan være gunstig for å forsøke å skreddersy en løsning som optimaliserer effektiviteten av maritim transport uten å uthule konkurransereglene.

Partner Jan Magne Langseth ved Simonsen Vogt Wiigs EU/konkurranseteam var Asbjørns veileder under skriveplassoppholdet, med god støtte fra Yannis Litinas og Christine Rødsæther ved shippingteamet.

Vi gratulerer med publisert oppgave, og ser frem til å ønske Asbjørn velkommen med på laget som advokatfullmektig ved oslokontoret i august!

Les masteroppgaven her