Hjem / Innsikt / Kontrakter under rekonstruksjon – ugunstige avtaler kan fjernes

Kontrakter under rekonstruksjon – ugunstige avtaler kan fjernes

De nye rekonstruksjonsreglene gir vidt spillerom for å komme seg ut av ugunstige kontrakter. En over 20 år gammel bestemmelse om ekstraordinær oppsigelse av avtaler er vekket til live og vil bli langt mer aktuell under de nye reglene enn hva den tidligere var under de tidligere gjeldsforhandlingsreglene. Medkontrahenten er imidlertid ikke helt uten forhandlingskort og rettslige virkemidler.
Stress businessman at office room holding pen pointing summary report graph and analyze with using laptop for searching information data.

Rekonstruksjonsloven trådte i kraft 11. mai 2020. Vi har tidligere gitt en oversikt over de viktigste endringene i forhold til det tidligere gjeldsforhandlingsinstituttet. Lovendringen innebærer ytterligere begrensninger i en medkontrahents adgang til å heve en avtale som følge av betalingsmislighold. Heving av en avtale under en måned før en rekonstruksjon vil ikke være bindende for skyldneren.

Den kanskje største praktiske kontraktsrettslige betydningen av de nye rekonstruksjonsreglene er at en over 20 år gammel bestemmelse om ekstraordinær oppsigelse av avtaler blir vekket til live. Dette vil være et slagkraftig verktøy i en rekonstruksjonsprosess.

Businessman with black briefcase in hand walking up on stairs.
Se også

Tidligere artikkel om de nye rekonstruksjonsreglene

De nye rekonstruksjonsreglene er et handlekraftig verktøy for å berge lønnsomme virksomheter som av ulike grunner er kommet i finansielle problemer. 
Tidligere artikkel om de nye rekonstruksjonsreglene

Mulighet til å rydde bort ugunstige avtaler – ekstraordinær oppsigelsesadgang

Etter dekningsloven § 7-6, første ledd, første setning, kan skyldneren “uansett avtalens bestemmelser om oppsigelse, si opp avtalen med sedvanemessig varsel, eller dersom slik sedvane ikke foreligger, med tre måneders varsel”. Dette innebærer at skyldneren  gjennom en rekonstruksjonsprosess kan kvitte seg med ugunstige avtaler.

Den ekstraordinære oppsigelsesadgangen har eksistert i over 20 år, men har knapt vært brukt. At bestemmelsen knapt har vært brukt i praksis skyldes ikke at bestemmelsen har manglende slagkraft, men er et utslag av at de gamle gjeldsforhandlingsreglene var ubrukelige og knapt har vært brukt de siste 30 årene.

Bestemmelsen gir utvilsomt stor handlekraft i en rekonstruksjon og vil være et verdifullt verktøy for å rydde bort ugunstige avtaler mv. Det er for øvrig ingen vilkår for oppsigelsesadgangen og det er isolert sett ikke krav om at avtalen etter sitt innhold er ugunstig for skyldneren e.l. Oppsigelsesadgangen er ubetinget og trenger ingen begrunnelse. Bestemmelsen kan benyttes enten avtalen er ugunstig etter sitt innhold eller skyldneren trenger å rydde bort avtaler for å nedskalere virksomheten mv.

Medkontrahenten vil etter en oppsigelse på sin side ha et erstatningskrav mot skyldneren. Et slik krav vil imidlertid bare ha status som dividendefordring etter bestemmelsens 2. ledd. Dette innebærer at medkontrahentens krav vil være omfattet av en akkord på linje med andre usikrede kreditorer.

Medkontrahenten er ikke uten forhandlingskort eller rettslige virkemidler

Etter bestemmelsen har medkontrahenten ingen innsigelsesadgang og må i utgangspunktet forholde seg til en oppsigelse.  Medkontrahenten er imidlertid ikke helt uten forhandlingskort eller rettslige virkemidler. Medkontrahenten vil for det første i kraft av å være kreditor ha stemmerett gjennom akkordløsningen og kan gjennom dette påvirke om skyldneren får mer enn 50 % tilslutning til akkordforslaget. Medkontrahenten kan også reise innsigelser til tingretten mot at tingretten stadfester akkordløsningen.