Hjem / Innsikt / Lovendringer av 20. mars 2020 for å dempe de økonomiske virkningene av myndighetenes tiltak for å redusere Covid-19-smitte

Lovendringer av 20. mars 2020 for å dempe de økonomiske virkningene av myndighetenes tiltak for å redusere Covid-19-smitte

Regjeringen kunngjorde torsdag 12. mars 2020 inngripende tiltak i forsøk på å dempe de økonomiske virkningene av utbruddet av Covid-19 viruset. Stortinget vedtok denne krisepakken torsdag 19. mars 2020 som ble sanksjonert av Kongen i Statsråd 20. mars 2020.
Stone lion

En av de sentrale lovendringene er at arbeidsgiverperioden ved permittering midlertidig reduseres fra 15 til 2 dager, samtidig som permitterte arbeidstakere sikres “full” lønn i 20 dager etter permitteringen er iverksatt.

Grunnlag for å permittere som følge av utbruddet av Covid-19

De alminnelige reglene for permittering gjelder fortsatt, hvilket innebærer at Covid-19 viruset eller tiltakene som følge av dette, må medføre en form for driftsforstyrrelse som gjør at arbeidstakerne ikke kan beskjeftiges på en for bedriften forsvarlig måte. Dette kan blant annet gjelde:

 • Tilfeller hvor produksjonen begrenses eller stoppes grunnet mangel på tilgang av råvarer
 • Arbeidsmangel fordi kunder og bestillinger uteblir eller prosjekter utsettes eller prosjekter utsettes eller kanselleres
 • Utfordringer å opprettholde drift fordi ansatte er smittet eventuelt i karantene og man dermed ikke har tilstrekkelig antall ansatte til å drive forsvarlig

Selv om man som arbeidsgiver står ovenfor en eller flere av disse ovennevnte utfordringene, må man som arbeidsgiver likevel vurdere andre virkemidler før permittering iverksettes.

Krisepakken i korte trekk

 • Arbeidsgiverperioden reduseres fra 15 til 2 dager
 • Permitterte sikres “full” lønn i 20 dager (oppad begrenset til 6G for dag 3-20)
 • Permitterte sikres minimum 80% av inntekt opp til 3G, 62.4% av inntekten opp til 6G
 • Inntektsgrensen for rett til dagpenger reduseres til 0,75G
 • Perioden med omsorgspenger dobles
 • Arbeidsgiverperioden for betaling av omsorgspenger til 3 dager
 • Arbeidsgiverperioden ved sykefravær reduseres til 3 dager
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger og omsorgspenger fra dag 4

Vi vil i det følgende gjennomgå endringene i korte trekk.

Reduksjon av arbeidsgiverperioden

Frem til 20. mars 2020 var arbeidsgiver forpliktet til å betale arbeidstakernes fulle lønn i 15 dager etter iverksettelse av permitteringen. De vedtatte lovendringene innebærer nå at arbeidsgiverperioden midlertidig reduseres fra 15 til 2 dager. Dette medfører at arbeidsgiver må dekke arbeidstakers fulle lønn i 2 dager etter utløpet av varslingsfristen.

Hovedregelen er at det gjelder en varslingsfrist på 14 dager. Ved såkalte uforutsette hendelser kan det imidlertid gjøres unntak fra hovedregelen, slik at varslingsfristen reduseres til 2 dager. Dersom man skal benytte denne unntaksregelen, må det skyldes akutte hendelser som gjør det nødvendig med en umiddelbar driftsstans helt eller delvis. Dette kan eksempelvis være ved mangel på oppdrag grunnet kanselleringer, stort omfang av ansatte som er i karantene eller har fått påvist smitte eller liknende.

Konsekvensene av utbruddet av Covid-19 kan i det enkelte tilfellet utgjøre en slik uforutsett hendelse som reduserer varslingsfristen. Dette beror imidlertid på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Endringen i arbeidsgiverperioden vil også omfatte allerede iverksatte permitteringer, ved at arbeidsgiverperioden fryses på det antall dager som allerede er avviklet per 20. mars 2020 og som utgjør minimum 2 dager.

Full lønn i 20 dager

En annen sentral lovendring er at permitterte sikres full lønn i 20 dager. De første 2 dagene innebærer full lønn fra arbeidsgiver. Fra og med dag 3 vil arbeidstaker i 18 dager ha krav på full lønn fra NAV, likevel oppad begrenset til 6G som tilsvarer kroner 600 000,-.

Ved utløpet av disse 20 dagene, vil arbeidstakere sikres 80% av dagpengegrunnlaget, likevel oppad begrenset til 3G. Arbeidstakere med inntekt over 3G vil få utbetalt dagpenger tilsvarende 62.4% av inntektsgrunnlaget, oppad begrenset til 6G.

I utgangspunktet gjelder en tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingen fra NAV starter. Denne ventetiden er nå midlertidig opphevet i tråd med endringene som trådte i kraft 20. mars 2020.

Kravene for å ha rett til dagpenger

En del av krisepakken er at minsteinntekten for å ha rett til dagpenger reduseres fra 1,5G til 0,75G.

Videre må arbeidstakers arbeidstid være redusert med minst 40% for å ha rett til dagpenger. Arbeidstidsreduksjonen knytter seg til den stilling den permitterte er ansatt i, slik at det er arbeidstidsreduksjonen holdt opp mot vedkommendes stilling som er utslagsgivende.

Omsorgspenger

I lys av den ekstraordinære situasjonen samfunnet står i, hvor det blant annet oppfordres til hjemmekontor samtidig som skoler og barnehager er stengt, har regjeringen besluttet at arbeidstakere som må være hjemme å ta vare på barn som følge av at skoler og barnehager stenges har rett til omsorgspenger.

Hovedregelen er at arbeidstakere med ett eller to barn som er 12 år eller yngre har rett til 10 dager med omsorgspermisjon i løpet av ett år og arbeidstakere med tre eller flere barn som er 12 år eller yngre har rett til 15 dagers omsorgspermisjon i løpet av ett år. En del av krisepakken er at disse dagene nå dobles.

I forlengelsen av har Stortinget redusert dagene arbeidsgiver har lønnsplikt fra 10 dager til 3 dager. Omsorgspengene fra arbeidsgiver beregnes tilsvarende som sykepenger og utgjør 100% av arbeidstakers lønn. Endringen innebærer at arbeidsgiver dekker arbeidstakers lønn i 3 dager og kan kreve refusjon fra NAV for dagene som overstiger dette.

Dette gjelder tilsvarende for selvstendig næringsdrivende og frilansere, som får utbetalt omsorgspenger fra og med dag 4.

Sykepenger

En ytterligere del av krisepakken er at arbeidsgiverperioden i forbindelse med sykdom reduseres fra 16 dager til 3 dager. Arbeidsgiver er dermed forpliktet til å betale full lønn i en periode som tilsvarer 3 kalenderdager, likevel oppad begrenset til 6G.

Tilsvarende gjelder for selvstendig næringsdrivende og frilansere, som får utbetalt sykepenger fra og med dag 4.

Arbeidsministeren har vært ute og oppfordret arbeidsgivere om å forskuttere dagpenger til permitterte ansatte for å avlaste NAV. Tilsvarende gjelder for sykepenger og omsorgspenger, hvor arbeids- og sosialdepartementet arbeider med en refusjonsordning.

Simonsen Vogt Wiigs advokater er operative som normalt  fra hjemmekontor og kan bistå med vurderinger og spørsmål knyttet til endringene som nå er innført. Vi har egne håndteringsteam som settes inn ved akutte og vanskelige situasjoner. Våre team har lang erfaring fra dette arbeidet og spesialekspertise på omlegging/restrukturering av virksomhet, finansiering, rammer for håndtering av ansatte samt vurdering/reforhandling av kontraktbetingelser med en kommersiell tilnærming.

Vi har samlet alle relevante artikler og webinarer om coronaviruset på denne siden