Analyse_12

Plikt til å beregne uttaksmoms for oppussings- og ombyggingsarbeider ved innleid arbeidskraft

| Innsikt

Dommen innebærer at næringsdrivende må svare uttaksmoms på bygge- og oppussingsarbeider, også når arbeidene er utført av innleid personell. Samtidig får virksomheten også fradrag for inngående avgift på innleien.

Plikten til å beregne uttaksmoms
Saken gjaldt et hotell som ble bygget om og pusset opp til leiligheter med sikte på å selge disse til andre. Arbeidene ble utført for eierens regning og risiko, men ved bruk av innleid arbeidskraft.

Plikten til å svare uttaksmoms for oppføring, oppussing, modernisering mv. av bygg eller anlegg for salg eller utleie følger av merverdiavgiftsloven § 3-26. Bestemmelsen gjelder byggevirksomhet for egen regning, såkalte egenregiprosjekter.

Spørsmålet for Høyesterett var om plikten til å beregne uttaksmoms ved oppføring av bygg kun gjelder når arbeidet er utført av egne ansatte, eller om den også gjelder når arbeidet er utført av innleid arbeidskraft

Høyesteretts flertall kom til at innleid arbeidskraft måtte likestilles med egne ansatte etter merverdiavgiftsloven § 3-26, slik at eieren pliktet å beregne uttaksmoms på verdien av ombyggings- og oppussingsarbeidet. Flertallet la vekt på at ordlyden i merverdiavgiftsloven § 3-26 ikke skiller mellom arbeid utført av egne ansatte og innleid personell. Ordlyden stiller kun krav til hvilken type virksomhet den næringsdrivende driver og til hva uttaket gjelder. Den arbeidsrettslige tilknytningen til den eller de som faktisk utfører arbeidet er ikke nevnt i bestemmelsen. At enkelte uttalelser i lovforarbeidene tilsa motsatt resultat, var ikke avgjørende.

Flertallet viste også til at formålet med uttaksmerverdiavgiften er å legge avgift på alt innenlands forbruk og sikre at næringsdrivende får like vilkår ved avgiftsfastsettingen. Det skal ikke være noe skille mellom å få arbeidet utført av en registrert entreprenør som utfører byggetjenester, og å utføre byggetjenestene selv. I begge tilfeller skal det svares avgift av byggherrens forbruk av byggearbeid.

Flertallet la også vekt på at dersom det ikke beregnes uttaksmoms etter § 3-26 ved innleie av arbeidskraft, vil dette kunne føre til en konkurransevridning, ettersom avgiften skal fange opp merverdien i det tenkte omsetningsleddet – dvs. byggearbeidene som utføres i egenregi.

Hvordan vil dommen påvirke næringsdrivende?
Dommen innebærer at næringsdrivende må svare uttaksmoms på bygge- og oppussingsarbeider, ikke bare når arbeidene er utført av egne ansatte, men også når arbeidene er utført av innleid personell. Det er merverdien som blir skapt i byggevirksomheten som blir avgiftsbelastet, ettersom virksomheten får fradrag for inngående avgift på innleien. Dommen innebærer dermed økte kostnader på innleie av arbeidskraft ved oppussing av eiendom for salg eller utleie, i tilfeller der arbeidene representerer en merverdi.

Beregningsgrunnlaget for uttaksmomsen er den alminnelige omsetningsverdien for tilsvarende tjeneste, jf. merverdiavgiftsloven § 4-9 første ledd. Det avgjørende i denne vurderingen er hva virksomheten kunne krevd for “tilsvarende” tjeneste, som i dette tilfellet var oppussingsarbeider.

Dersom det ikke skulle foreligge noen merverdi på arbeidene, vil fradraget for inngående avgift på innleien tilsvare bergningsgrunnlaget for uttaksmerverdiavgiften.

Har du spørsmål om merverdiavgift? Ta kontakt med oss!

Dommen kan leses her.