Hjem / Innsikt / Regjeringen innfører endringer i permitterings- og skattereglene som følge av coronaviruset

Regjeringen innfører endringer i permitterings- og skattereglene som følge av coronaviruset

En rekke virksomheter møter som følge av coronaepidemien utfordringer knyttet til krav om stenging for bestemte bransjer, avlysninger av arrangementer og fravær av kunder og etterspørsel etter tjenester. Regjeringen innførte fredag 13. mars en krisepakke som skal hjelpe næringslivet med å klare seg i tiden fremover og unngå oppsigelser og konkurser.
Stethoscope or phonendoscope on a doctor's white desk on cloudy morning. Treatment of cold or flu.

Endringer i permitteringsreglene

Arbeidsgiverperioden redusert

Arbeidsgiver har normalt plikt til å betale lønn til permitterte arbeidstakere de 15 første dagene av permitteringsperioden, også kalt arbeidsgiverperioden. Regjeringen har som en del av sin krisepakke nå redusert arbeidsgiverperioden fra 15 til 2 dager, slik at arbeidsgiver kun må betale lønn til permitterte ansatte de første to dagene av permitteringsperioden.

Permittering kan iverksettes med to dagers varsel

Hovedregelen er at arbeidsgiver skriftlig skal varsle den ansatte om permittering 14 dager før permitteringen iverksettes. Ved ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser er varslingsfristen 2 dager. Coronaviruset anses som en uforutsett hendelse som innebærer at Arbeidsgivere i den akutte situasjonen man står i i dag kan iverksette permittering med kun to dagers varsel. Dette må likevel vurderes konkret. Hvis en virksomhet allerede på nåværende tidspunkt ser at coronasituasjonen vil gi en dropp i arbeidsmengde i de nærmeste ukene, så er det mindre opplagt at bedriften om tre uker kan bruke 2 dagers varsel.

Karensdagene fjernes

Normalt er det ved permittering tre karensdager, dager uten lønn, i overgangen fra arbeidsgiverperioden til dagpenger. Regjeringen fjerner nå kravet om tre karensdager for de som permitteres. Dette vil redusere inntektstapet for berørte arbeidstakere.

Reduserte krav til arbeidstidsreduksjon

De foreslåtte endringene forventes å tre i kraft straks, jf. Prop. 53 LS (2019-2020) s. 35. Den gjøres gjeldende også for permitteringer som er iverksatt før ikrafttredelsen, slik at arbeidsgiverperioden ‘fryses’ på det antallet dager som er avviklet ved ikrafttredelsen, og som utgjør minst to dager.

 

Tiltak for kompetanseheving

Regjeringen peker på at i en periode med lavere aktivitet kan det være gunstig for bedrifter å øke innsatsen for å styrke kompetansen til arbeidstakerne. Regjeringen har derfor foreslått å øke støtten til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring. Dette skal skje ved at fylkeskommunene får økt bevilgning til dette formålet. Dette vil komme både arbeidstakere og bedrifter til gode på litt lengre sikt.

 

Endringer i skattereglene

Midlertidig adgang til å tilbakeføre underskudd

Regjeringen har foreslått en midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskaps­underskudd som er oppstått i år (2020) mot skattemessig overskudd i 2018 og 2019. Etter dagens regler er det kun anledning til trekke fra underskudd mot fremtidige overskudd. Skattelettelsen av underskudd i 2020 vil først bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

Utsatt betaling av formuesskatt

Regjeringen har videre foreslått videre en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Ordningen skal gjelde personlige skatt­ytere som eier regnskapspliktig virksomhet (eks. aksjeselskap) med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Ordningen innebærer at personlige aksjonærer kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 i stedet for å betale den ved opprinnelig forfall i 2021.

Det er foreslått at endringene trer i kraft straks, med virkning for inntektsåret 2020.

 

Simonsen Vogt Wiigs advokater er operative som normalt og kan bistå med vurderinger og spørsmål knyttet til endringene som nå er innført. Vi har egne håndteringsteam som settes inn ved akutte og vanskelige situasjoner. Våre team har lang erfaring fra dette arbeidet og tilsammen spesialekspertise på omlegging/restrukturering av virksomhet, finansiering, rammer for håndtering av ansatte samt vurdering/reforhandling av kontraktbetingelser med en kommersiell tilnærming.

Vi har samlet alle relevante artikler og webinarer om coronaviruset på denne siden