Hjem / Innsikt / Stortinget har vedtatt endringer i regelverket om innleid arbeidskraft

Stortinget har vedtatt endringer i regelverket om innleid arbeidskraft

Lovvedtaket innebærer vesentlige endringer sammenlignet med dagens regler og vil få stor betydning for alle aktører som driver inn- eller utleie fra bemanningsforetak. Videre innføres totalforbud mot innleie i byggenæringen i Oslo-området. De nye reglene vil tre i kraft 1. april 2023. Hvordan kan din virksomhet innrette seg?
Stone Lion and Stortinget

Innstrammingene i innleieregelverket ble vedtatt i Stortinget 20. desember 2022. Vi oppsummerer hovedtrekkene i lovvedtaket her.

1. Generell innstramming i regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak

Stortingets innstilling viderefører forslaget om den generelle innstrammingen i adgangen til innleie. Innstrammingen går ut på at adgangen til innleie “når arbeidet er av midlertidig karakter” oppheves. Forslaget innebærer at innleie i praksis først og fremst vil være aktuelt ved reelle vikariater. I tillegg opprettholdes dagens adgang til innleie etter avtale med de tillitsvalgte dersom virksomheten er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12 annet ledd.

Endringene er begrunnet i et mål om å sikre hele og faste, direkte ansettelser som bygger opp under et topartsforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i virksomheten, uten bemanningsforetak som mellomledd.

Hvordan kan virksomhetene innrette seg etter den generelle innstrammingen i adgangen til innleie fra bemanningsforetak?

Det er ingen tvil om at den generelle adgangen til innleie begrenses med lovendringen som nå er vedtatt i Stortinget. En ønsket effekt av lovforslaget er å øke faste direkte ansettelser. Virksomhetene står da tilbake med de alternative løsninger som regelverket ellers gir rom for, blant annet:

 • Direkte midlertidige ansettelser
 • Innleie fra andre produksjonsbedrifter
 • Deltidsansettelse
 • Gjennomsnittsberegning av arbeidstid
 • Avtale med de tillitsvalgte

Videre vil bemanningsforetak og innleievirksomheter fremdeles ha mulighet til ut- og innleie i vikartilfellene.

Adgangen til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak etter avtale med de tillitsvalgte etter arbeidsmiljøloven § 14-12 annet ledd, vil kunne bli betydelig mer aktuelt for mange aktører i kjølvannet av lovendringen. Adgangen gjelder for virksomheter som er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven. En forutsetning for avtaleinngåelsen er at de tillitsvalgte til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder. Noen fri adgang til innleie gir bestemmelsen likevel ikke, idet det er en forutsetning at det oppnås enighet med de tillitsvalgte og at innleien er tidsbegrenset.

Unntaksadgang?

Det er vedtatt en forskriftshjemmel som åpner for at departementet i forskrift kan fastsette en avgrenset unntaksadgang innenfor enkelte områder. Det legges opp til at Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med denne forskriften.

Det er foreslått unntak for blant annet:

 • Helsepersonell
 • Rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse
 • Avløsning til jordbruket, herunder sesongarbeidere
 • Kulturnæringen

I innstillingen til Stortinget viser flertallet til at også kulturnæringen er en bransje som er preget av arbeidstopper, tilkallingsvikarer, høy omsetning på kort tid og svært lav organisasjonsgrad. Unntak for denne gruppen er spilt inn i høringsrunden og var derfor ikke omtalt i regjeringens forslag. Komitéens flertall har i innstillingen anmodet regjeringen om å vurdere behov for unntak i event-/arrangementsbransjen i samarbeid med partene i arbeidslivet.

2. Geografisk avgrenset forbud mot innleie i byggenæringen i Oslo-regionen

Forbudet vil innebære at all innleie fra bemanningsforetak i byggenæringen i Oslo, Viken og tidligere Vestforhold forbys. Forslaget vil fastsettes av departementet i forskrift. Departementet begrunnet forslaget med at utleieaktiviteten er høyest i Oslo-området og at utleie til bygg og anlegg er det største aktivitetsområdet for bemanningsbransjen.

Virkeområdet for forbudet er selve aktiviteten “bygningsarbeid“. Departementet har tidligere uttalt, i høringsnotatet av 19. januar 2022, at byggevirksomheter fortsatt bør kunne leie inn andre arbeidstakergrupper til annet type arbeid, for eksempel ingeniører, administrativt personale, mv.

Forbudet tenkes avgrenset til å gjelde bygningsarbeid på “byggeplasser“. Med “byggeplasser” menes enhver arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygningsarbeid.

Den geografiske avgrensningen vil innebære at det er bygningsarbeid på byggeplasser som befinner seg innenfor det geografiske virkeområdet som omfattes av forbudet. Det er uten betydning hvor selve virksomheten er lokalisert, etablert eller har sitt hovedkontor.

Konsekvenser av brudd på forbudet er foreslått å tilsvare virkningene av ulovlig innleie etter arbeidsmiljøloven § 14-14. Etter disse reglene kan innleid arbeidstaker få dom på fast arbeidsforhold hos innleier, dersom vilkårene er oppfylt.

Komitéens flertall mener at forbudet må evalueres innen utløpet av 2024. Forskriften er foreslått å tre i kraft i 2023, men til hvilket tidspunkt i 2023 den vil tre i kraft er fremdeles uavklart.

Hvordan kan virksomhetene innrette seg innleieforbudet i Oslo, Viken og tidligere Vestfold?

Totalforbudet gir ingen unntak for tariffbundne virksomheter. Forbudet mot innleie vil etter departementets vurdering innebære at de berørte virksomhetene blir nødt til å velge andre bemanningsløsninger enn leie, presumptivt ved å øke grunnbemanningen. Virksomhetene står da tilbake med blant annet følgende alternativer:

 • Direkte midlertidige ansettelser
 • Innleie fra andre produksjonsbedrifter
 • Deltidsansettelse
 • Gjennomsnittsberegning av arbeidstid

3. Øvrige endringer

Rett til fast ansettelse i innleievirksomheten

Det foreslås en styrking av innleid arbeidstakers rett til fast ansettelse i innleievirksomheten etter en viss tid, ved at nåværende regel utvides til å gjelde ved all innleie fra bemanningsforetak, også innleie som skjer etter avtale med tillitsvalgte. Retten til fast ansettelse vil inntre når arbeidstaker har vært sammenhengende innleid i mer enn tre år, uavhengig av innleiegrunnlag.

Komitéens flertall uttalte også at den såkalte grunnbemanningslæren bør gjelde også for innleide arbeidstakere – ikke bare vikarer. Med dette menes at retten til fast ansettelse foreslås å inntre før grensen på tre år er nådd, dersom den aktuelle arbeidsgiver dekker et fast behov for arbeidskraft gjennom innleie. Flertallet anmodet regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med nødvendige lovendringsforslag.

Tydeliggjøring av grensen mellom innleie og entreprise

Flertallet er positive til forslaget om at det inntas en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven der det fremgår hvilke momenter som taler for at en oppdragsavtale mellom to virksomheter er å anse som innleie av arbeidstakere.

Etablering av godkjenningsordning for bemanningsforetak

Regjeringen foreslår at bemanningsforetak kan drive virksomhet i Norge når foretaket har søknad om godkjenning til behandling.  Komitéens flertall strammer ytterligere inn, og påpeker at innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak bare kan skje fra godkjent foretak. Søknaden må altså være ferdigbehandlet og godkjent før bemanningsforetaket kan drive virksomhet.

4. Hva nå?

De nye reglene vil tre i kraft 1. april 2023. Det vil utformes overgangsordninger på tre måneder for inngåtte kontrakter for inn- og utleie av arbeidsfolk fra bemanningsforetak.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål til lovvedtaket eller hvordan din virksomhet kan innrette seg etter det nye regelverket.

Innstillingen til Stortinget kan du lese her. Proposisjonen fra regjeringen kan du lese her.

Er du innleier og har spørsmål om merverdiavgift? Se vår artikkel om uttaksmoms for innleier.