Simonsen Vogt Wiig støtter FNs bærekraftsmål.

Bekjempelse av ulikheter og klimaendringer kommer ikke av seg selv. Derfor har vi i Simonsen Vogt Wiig gjort bærekraft og samfunnsansvar til en av våre strategiske prioriteringer, slik at vi kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

Vi har hatt en prosess internt for å identifisere hvilke av de 17 målene vi særlig skal ha et fokus på i vår organisasjon, og i 2021 igangsatt prosjektgrupper som skal jobbe særskilt med konkrete tiltak innenfor hvert av de valgte målene.

 

 

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

SVW mener at den beste rådgivningen vil komme fra et team med variert bakgrunn og sammensetning. Vi har en målsetning om å ansette, utvikle og beholde advokater i ulike aldre, med ulik bakgrunn, erfaring og med balanse mellom kjønnene.

Vi jobber for at våre ansatte skal ha fleksibilitet i arbeidshverdagen og kunne kombinere jobb med privatliv på alle stillingsnivåer.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

SVW er et Miljøfyrtårn, noe som betyr at vi oppfyller kravene til miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for å dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar. SVW har vært Miljøfyrtårn siden 2009.

SVW er et klimanøytralt firma og vi kompenserer våre utslipp ved kjøp av klimakreditter (frivillige klimakvoter). Kredittkjøpet er basert på klimaregnskapet sist år (etterskuddsvis), men at klimakompensasjonen er gjeldende for det året man kjøper.

I tillegg til dette gjør vi lokale initiativ på våre kontorer, for eksempel tiltak knyttet til reduksjon og kildesortering av avfall, tilgang på sykler og tilrettelegging for bruk av kollektivtransport og digital møtevirksomhet, samt å unngå unødige reiser.

Mål 13: Stoppe klimaendringene

SVW ønsker å bidra til å stoppe klimaendringene gjennom konkrete retningslinjer, økt bevisstgjøring overfor organisasjonen om konkrete initiativ den enkelte kan bidra med og generelle påminnelser om et felles ansvar.

Miljøfyrtårn gir virksomheter gode forutsetninger for å bidra til flere av FNs bærekraftsmål. Ved kjøp av klimakreditter (frivillige klimakvoter) støtter vi et prosjekt i Ghana, som er godkjent av Gold Standard Foundation i henhold til FNs FCCC-retningslinjer. Prosjektet har fokus på å redusere bruken av trekull ved å introdusere rentbrennende og energieffektive kjøkkenovner, noe som i tillegg til klimagevinsten har en positiv helsemessig og økonomisk effekt i lokalsamfunnet.

Mål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

SVW ønsker å bidra i arbeidet med bærekraftig utvikling både lokalt, nasjonalt og internasjonalt og med jussen som vår kjernekompetanse er det naturlig å bruke denne erfaringen til å påvirke og bidra til å nå de overordnede målsettingene.

Vi har fokus på anti-hvitvasking og oppfordrer ansatte til å delta aktivt i utvalg og organisasjonsliv. Mange av våre advokater tar jevnlig pro-bono saker.

SVW er støttespiller til Amnesty International.