Forsikringsrett

Simonsen Vogt Wiigs forsikringsteam håndterer alle typer oppdrag i tilknytning til forsikringsvirksomhet og innen forsikringsrett.

Dette inkluderer rådgiving og prosedyre i tilknytning til forsikringsoppgjør samt alle typer regulatoriske spørsmål.

Vi bistår en rekke internasjonale og norske assurandører, og håndterer prosessoppdrag så vel på vegne av norske og internasjonale forsikringsselskap som i prosesser mot skandinaviske assurandører. Vi bistår også i forbindelse med reassuranseavtaler.

En vesentlig del av temaets oppdrag er knyttet til håndtering av regresskrav – enten på vegne av assurandører eller mot assurandører og forsikringstakere.

Vårt forsikringsteam har prosedert en rekke forsikringstvister for domstolene, herunder to prinsipielle saker for Høyesterett på vegne av hhv. KLP Skadeforsikring og Gjensidige Forsikring ASA de siste årene.

Vi har et av Norges største team inn sjøforsikring og transportforsikring, og er involvert i de aller fleste større havarier som berører norske interesser. I tillegg har vi regelmessig oppdrag i tilknytning til landbaserte skadeforsikringsdekninger; brann og vannskade på fast eiendom, avbruddsdekninger, kasko og ansvarsforsikringer.

Vi bistår regelmessig så vel assurandører som forsikringskunder med oppdrag knyttet til ledelses- og styreansvarsdekninger.

Sammen med M&A-teamet bistår vi både assurandører og kjøpere/selgere i forbindelse med ulike transaksjonsforsikringer (warranty).

Vi er det eneste av de store forretningsadvokatfirmaene som har et dedikert team for personskadetvister og alle typer personforsikringer. Dette er bistand som tilbys de ansatte hos våre klienter.