Christian Reusch er spesialisert innenfor prosedyre og tvisteløsning.

Christian har sin advokatbakgrunn hovedsakelig fra Regjeringsadvokatembetet. Han var der ledende advokat, fag‐ og personalansvarlig fra 1. januar 2008. Fagansvaret dekket bl.a. sivilprosess og erstatningsrett. Gjennom perioden hos Regjeringsadvokaten på om lag 18 ½ år hadde han befatning med en lang rekke forvaltningsrettslige saker over et bredt område. Det omfattet så vel rådgivning som prosedyreoppdrag. I en periode på i underkant av to år var Christian fagdirektør ved Innenriksavdelingen ved Statsministerens kontor.

Han har meget bred prosedyreerfaring fra tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, og har til sammen møtt i noe over 25 sivile ankesaker i Høyesterett (avdeling, storkammer, plenum) som prosessfullmektig eller som rettslig medhjelper. Christian har opptrådt som norsk agent for EMD og møtte til storkammerhøring i EMD i januar 2016 i saken A og B mot Norge (appl.nos. 24130/11 and 29758/11), som Norge vant. Han var agent i saken Beckers mot Norge (appl no. 21272/12).

Den mest omfattende erstatningssaken – eller mer presist – porteføljen av erstatningssaker han håndterte – gjaldt krav fra tidligere nordsjødykkere mot staten. Det kulminerte med Høyesteretts dom i Rt-2009-1237, der staten ble frifunnet. Han håndterte også andre høyprofilerte saker, som blant annet søksmålet Edward Snowden anla mot staten for å forsøke å få en garanti mot utlevering til USA om han skulle reise inn til Norge.

Christian har en omfattende publikasjonsliste. Hovedproduksjonen knytter seg til tvisteløsning og prosedyre. Den er imidlertid ikke begrenset til det.

Christian regnes som en av de ledende prosedyreadvokatene i Norge, og trekkes frem av både Chambers and Partners og Legal 500.

He is a terrific lawyer: highly knowledgeable, very analytical and has a great understanding of how to plead a case most effectively before courts and public authorities.

- Chambers and Partners

Christian Reusch stands out when it comes to quality. He is an excellent public law lawyer, and a terrific litigator. Very likeable and smart.

- Legal 500
CV

Erfaring

2017 - (d.d.) Partner, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
1999 - 2017 Advokat, Regjeringsadvokaten
2011 - 2013 Fagdirektør, Statsministerens kontor
1999 - 2001 Sekretær, Tvistelovutvalget
1997 - 1999 Juridisk utreder, Høyesterett
1995 - 1997 Dommerfullmektig, Sandefjord byrett (nå tingrett)

Utdanning

2003 Møterett for Høyesterett
1995 Cand. jur., Universitetet i Oslo
1991 Befalsskolen for Infanteriet i Sør-Norge

Verv

2019 - (d.d.) Styreleder, Den Norske Turistforeningen og DNT Oslo og Akershus
2019 - (d.d.) Leder av Advokatforeningens lovutvalg for sivilprosess og voldgift
2017 - 2019 Leder for lovutvalg til utredning av ny arkivlovgivning tilpasset digitalt samfunn
2016 Medlem av Lysne II-utvalget som utredet digitalt grenseforsvar
2015 - (d.d.) Medlem i referansegruppen for Forum for tvisteløsning ved det Juridiske Fakultet ved Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Ærede rett! Kræsjkurs i sakførsel Nisja, Reusch, Shetelig, Universitetsforlaget, 2019
Retten er satt (en håndbok/innføringsbok i praktisk prosess medforfatter, 2019
Tvisteloven - kommentarutgaven medforfatter
Tvisteloven i Gyldendal Rettsdata (tidl. Karnov/Norsk lovkommentar) delansvarlig
Du må bruke tid for å spare mer tid senere! Om aktiv saksstyring i sivile saker inntatt i Rettsavklaring og rettsutvikling Festskrift til Tore Schei, 2016
Hvordan bli en god prosedyreadvokat? Jussens Venner, 01‐02/2015
Bokanmeldelse: Anne Robberstad: Sivilprosess Tidsskrift for Rettsvitenskap, 01/2010
Håndbok for Markaloven Bugge, Reusch, Oslo og Omland friluftsråd, 2010
Domstolsprøving av forvaltningsvedtak – nye avklaringer Nisja, Reusch, Jussens Venner, 04/2009
Bokanmeldelse: Jens Edvin A. Skoghøy: Nytt i ny tvistelov Tidsskrift for Rettsvitenskap, 03/2008
Forliksrådet medforfatter, 2. utg. 2008
Bokanmeldelse: Eric Bylander: Muntlighetsprincipen – En rättsvetenskaplig studie av processuella handläggingsformer i svensk rätt Tidsskrift for Rettsvitenskap, 04/2007
Statens prosesstandpunkter og praksis i naturvernsaker Lov og Rett, 08-09/2006
To høyesterettsdommer om dekningsloven § 5‐9 – noen betraktninger inntatt i Ånd og rett Festskrift til Birger Stuevold Lassen, 1997
Ansvar etter ulykker i fjellet (skrevet sammen med Nina Frisak) Vandrer med verdenskart – festskrift til Øystein Dahle