Hjem / Innsikt / Sommeroppdatering fra arbeidsrettsteamet i SVW

Sommeroppdatering fra arbeidsrettsteamet i SVW

Arbeidsrettsåret 2021 har så langt vært sterk preget av Covid-19 situasjonen, og av de stadig endrede lov – og forskriftsbestemmelsene på området. Bedriftene har måttet tilpasse seg løpende lovendringene og pålegg fra myndighetene, og det som nå har blitt den nye normalhverdagen - med hjemmekontor og begrensede muligheter for å treffe kunder og kollegaer fysisk. En del bedrifter har også dessverre sett seg nødt til å permittere eller nedbemanne deler av arbeidstokken.
arbeidsrett

Samtidig har vi de siste månedene sett en optimisme i markedet. Den siste tiden har vært preget av en stor økning av oppkjøp og fusjoner. Vi har også fått inntrykk av at mange bedrifter ser positivt på tiden som kommer, og at man etter en periode på hjemmekontor, ser verdien av at de ansatte har fått en økt digital kompetanse, og verdien av å kunne ha en mer fleksibel arbeidshverdag når man etter hvert vender tilbake til en normaltilstand.

Selv om arbeidsrettsåret 2021 så langt har vært sterk preget av Covid-19 situasjonen, har det også skjedd mye spennende på andre områder innenfor arbeidsretten. Blant annet har Høyesterett avsagt fire dommer av prinsipiell betydning.

Den 8. januar 2021 avsa Høyesterett dom (HR-2021-00530-A) sak om foreldelse av erstatningskrav som følge av manglende innbetaling av arbeidsgiveravgift. Avgjørelsen har betydning ved vurderingen av foreldelsesfristens utgangspunkt for erstatningskrav grunnet mislighold av avgiftskrav etter foreldelsesloven § 9. Les dommen her.

Den 18. januar 2021 avsa Høyesterett dom (HR-2021-00061-A) i sak om virksomhetsoverdragelse og ansvar for premier knyttet til allerede opptjente kommunale tjenestepensjoner. I tillegg reiste saken spørsmål om regress. Dommen avklarer rekkevidden av arbeidsmiljøloven § 16-2 første ledd når det gjelder kommunal tjenestepensjon og grunnlag for regress. Les dommen her.

Den 18. mars 2021 avsa Høyesterett dom (HR-2021-605-A) i sak om oppsigelse i prøvetid. Saken er av prinsipiell betydning, da dommen gir en avklaring på hvilke opplysninger om tidligere arbeidsforhold en arbeidstaker plikter å gi i en ansettelsesprosess. Dommen gir også veiledning for terskelen ved oppsigelse i prøvetiden, når grunnlaget for å avslutte arbeidsforholdet er manglende pålitelighet forut for tiltredelsen. Les mer om saken her og hør vår podcast om saken her.

Den 2. juni 2021 avsa høyesterett dom (HR-2021-1193-A) i sak om individuell ettervirkning ved tariffavtaleskifte. Avgjørelsen avklarer spørsmålet om individuell ettervirkning av normative bestemmelser i tariffavtale. Les mer om dommen her.

For litt faglig påfyll i sommersolen, anbefaler vi podcasten Arbeids(retts)lunsj, hvor advokat og leder av arbeidsrettsavdelingen, Lill Egeland, oppsummerer ulike arbeidsrettslige temaer. Oversikten over tidligere episoder finnes her.