Hjem / Innsikt / Sommeroppdatering 2022 - tvisteløsning

Sommeroppdatering 2022 - tvisteløsning

Sommeren er endelig her, og SVWs tvisteløsningsteam kan se tilbake på et hektisk halvår. Denne "Short and Sweet" artikkelen oppsummerer sentrale saker innenfor tvisteløsning de siste seks månedene, og vi benytter samtidig anledningen til å ønske alle en riktig god sommer!
shortandsweet_sommer2022_dispute

Fra lovgiver er det relevant å trekke frem de nye reglene om fjernmøter og fjernavhør. Lovforslaget bygger på utgangspunktet om at domstolsbehandling skal skje i møte med deltakerne fysisk til stede. Forarbeidene påpeker at tiden likevel er moden for å gjøre regelverket fleksibelt, slik at domstolsbehandlingen blir hensiktsmessig, moderne og effektiv.

Tvisteloven § 13-1 tredje ledd bokstav a og b vil fra 1. juli fastslå at rettsmøter helt eller delvis kan holdes som fjernmøter når “det er særskilt bestemt” eller dersom “det er hensiktsmessig og forsvarlig“. Tvisteloven § 21-10 vil fastslå at parter, vitner og sakkyndige kan avhøres ved fjernavhør “når det er hensiktsmessig og forsvarlig”.

Fra Høyesterett er det verdt å merke seg HR-2022-1119-A. Vår partner Marianne Abeler prosederte saken for Troms Turlag, og vant i alle tre instanser. Dommen inneholder prinsipielle uttalelser om rettighetsforholdene til bygninger oppført på fremmed grunn. Høyesterett avklarer også adgangen til å kreve erstattet kostnader for arbeid som prosessfullmektigen har utført pro bono.

Fra EFTA-domstolen vil vi trekke frem E-3/21. Saken gjaldt spørsmålet om begrensningen i fradragsretten for gjeldsrenter etter skatteloven § 6-41 (tidligere lov) er forenlig med EØS-avtalen artikkel 31, jf. artikkel 34. Vår partner Anette Fjeld prosederte saken for PRA Group AS sammen med tidligere kollegaer.

Oslo tingrett har også lansert en ny veileder om storkravprosess. Veilederen er utarbeidet i  samarbeid mellom domstolen og Advokatforeningen. Veilederen gir råd for behandling av sivile saker med høy tvistesum, mange eller kompliserte tvistepunkter eller stor dokumentmengde. Som en del av prosjektet har tingrettsdommerne også reist rundt til advokatfirmaer i Oslo for å fortelle om veilederen. Simonsen Vogt Wiigs tvisteløsningsteam var så heldige å få besøk av dommerne Anette Barth og Bård Skeie Hagen i slutten av april.

Veilederen er tilgjengelig her.