Bærekraft og samfunnsansvar

Vi har et særskilt ansvar for at vår virksomhet drives på en ansvarlig og bærekraftig måte. Dette er viktig for hver og en av oss og samlet som firma.

Vårt engasjement

Vi engasjerer oss derfor både i kraft av hvordan vi driver egen virksomhet og gjennom bidrag utenfor egen sfære. Vi har vært sertifisert som Miljøfyrtårn siden 2009, og er i dag et klimanøytralt firma gjennom kjøp av klimakreditter (frivillige klimakvoter). Vi ønsker å strekke oss lenger enn det som forventes av oss, og bærekraft og samfunnsansvar er en integrert del av vår virksomhetsstrategi. Vi og våre samarbeidspartnere skal etterleve FNs Menneskerettighetserklæring, FNs 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv, FNs Konvensjon mot korrupsjon, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner inkludert erklæring om fundamentale prinsipper og arbeidsrettigheter, samt Rio-deklarasjonen om miljø og utvikling.

Etiske krav og retningslinjer

Firmaet er opptatt av å ha en høy etisk standard, og vi har gode rutiner for å forhindre hvitvasking og interessekonflikter. Vi har etablert egne etiske retningslinjer som vi forventer etterleves av alle som utføre arbeid for vårt firma. Dette gjelder også i leverandørkjeden. I arbeidet med å høyne fokus på etiske krav og etterlevelse deltar flere av våre advokater også i ulike offentlige utvalg, har styreverv i foreninger eller er forfattere av fagbøker og -artikler.

Som advokatfirma er det naturlig at vi er opptatt av rettssikkerhet, og SVW har gjennom mange år vært økonomisk støttespiller til Amnesty International Norge. I et nytt prosjekt fra 2023 er samarbeidet utvidet til å også omfatte en faglig del med juridiske utredninger, som tar for seg bruken av kunstig intelligens og biometrisk fjernidentifisering av offentlige myndigheter.

Amnesty2b

Vi gir pro bono advokatbistand i forbindelse med domstolsprøving av saker av prinsipiell betydning, og tilbyr vår ekspertise for både enkeltmennesker og organisasjoner som en del av vårt samfunnsengasjement. Blant andre har vi jobbet med Norsk pasientforening, Gatejuristen, Jussbuss og NOAS.

Åpenhetsloven

I tråd med åpenhetsloven har vi forankret ansvarlighet i våre interne retningslinjer og rutiner. Vi forholder oss til OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv og øvrige allment aksepterte sektorspesifikke veiledere for ansvarlige forsyningskjeder. Vi kartlegger og vurderer vår virksomhet opp mot faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dersom vi skulle avdekke slike forhold, så vil dette bli håndtert i tråd med gjeldene krav. Vi tilpasser våre interne rutiner løpende, og sikrer aktiv oppfølging av leverandørkjeden. Samlet bidrar dette til å minimere risikoen for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Redegjørelsen for Simonsen Vogt Wiig AS