Vinteroppdatering 2022 - Tvisteløsning

| Innsikt

Siste halvdel av 2022 går snart mot slutten. I denne "Short and Sweet" artikkelen gis det en oppsummering av noen sentrale hendelser innenfor tvisteløsning det siste halvåret. Vi vil i tillegg benytte anledningen til å ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Denne høsten har det blitt avsagt flere avgjørelser innenfor sivilprosess. Vi ønsker først å peke på HR-2022-1503-U som gjaldt grensen mellom ordinære- og sakkyndige vitner. Videre kan avgjørelsene HR-2022-1959-A og HR-2022-1799-U om dommerhabilitet trekkes frem. Habilitetsspørsmålet var i den første saken aktualisert av at dommeren hadde uttrykt et standpunkt i juridisk teori. Dommeren ble ansett for å være habil. I den andre saken var habilitetsspørsmålet aktualisert av at en konstituert dommer i en sak om personskadeerstatning hadde arbeidet i forsikringsbransjen store deler av karrieren. Høyesterett konkluderte her med at dommeren var inhabil, med den konsekvens at lagmannsrettens dom ble opphevet. I sistnevnte avgjørelse var den ankende part representert av Cecilie Sethil Stuberg.

Vi ønsker videre å trekke frem enkelte avgjørelser det er verdt å merke seg. Fra Borgarting lagmannsrett vil vi trekke frem LB-2022-43798. Saken gjaldt spørsmål om videre avl av rasene Cavalier King Charles Spaniel og Engelsk Bulldog er i strid med dyrevelferdsloven § 25 andre og tredje ledd. Saken reiser prosessuelle og materielle prinsipielle spørsmål. Anette Fjeld prosederte saken for Norsk Kennel Klubb, hundeklubbene og oppdretterne sammen med Eirik Bergsjø.

Også HR-2022-2222-A, der Høyesterett behandlet spørsmålet om erstatning og vederlag for varemerkekrenkelser på internett, er interessant. Senioradvokat Nicholas F. Barbantonis prosederte saken for Kystgjerdet. I tråd med Kystgjerdets anførsler la Høyesterett til grunn at ankemotpartene skulle tilkjennes dobbel rimelig lisensavgift. Høyesterett avviste dermed ankemotpartenes langt høyere krav om erstatning for skade som følge av inngrepet.

Mot slutten av november 2022 lanserte Oslo tingrett ny veileder for rettsmekling i store saker. Veilederen er utarbeidet av Oslo tingrett i samarbeid med advokatforeningen og Borgarting lagmannsrett. I korte trekk gir veilederen en oversikt over ulike forhold som normalt vil aktualiseres i store saker, her kan flere av aktørene hente gode råd for meklingsprosessen.

Det er også mye spennende å se frem til i 2023. Tidlig i januar skal spørsmålet om adgangen til å bygge på etterfølgende begrunnelser ved avlysning av en offentlig anbudskonkurranse behandles i Høyesterett. Fauske kommune og Sørfold kommune representeres av Christian Reusch.

Tidlig i desember 2022 ble det avklart at Høyesterett i løpet av 2023 skal behandle adgangen til gruppesøksmål etter ulovlig samarbeid mellom to alarmselskaper. Alarmkundeforeningen ønsker å kreve refusjon tilsvarende det kundene har betalt for mye som følge av det ulovlige samarbeidet. For å oppnå dette er det opprettet et gruppesøksmål som skal finansieres av selskapet Therium. Dette kan bli det største gruppesøksmålet i norgeshistorien. Spørsmålet for Høyesterett er på dette stadiet om tredjepartsfinansieringen av gruppesøksmålet er i tråd med tvisteloven. Alarmkundeforeningen representeres av Christian Reusch sammen med Jan Magne Langseth.